ความรู้เรื่องดวงตาสำหรับประชาชน

 • โดย : รศ. พญ.วิลาวัณย์ พวงศรีเจริญ, ผศ. ดร.เปรมจิต เศาณานนท์ และ ผศ. (พิเศษ) นพ.สุภณัฐ อภิญญาวสีสุข
 • รหัส : CHULAMOOC5016
 • หมู่ :
  สุขภาพ
ลงทะเบียนเรียน

ช่วงเวลาเรียนสำหรับบุคคลทั่วไป

รุ่นที่ 4
 • เริ่มลงทะเบียน 5 เมษายน 2567
 • สิ้นสุดการเรียน 31 พฤษภาคม 2567
รุ่นที่ 3
 • เริ่มลงทะเบียน 4 สิงหาคม 2566
 • สิ้นสุดการเรียน 30 กันยายน 2566
รุ่นที่ 2
 • เริ่มลงทะเบียน 29 มกราคม 2564
 • สิ้นสุดการเรียน 31 มีนาคม 2564
รุ่นที่ 1
 • เริ่มลงทะเบียน 8 กันยายน 2563
 • สิ้นสุดการเรียน 30 พฤศจิกายน 2563
เนื้อหา
8 บทเรียน
กลุ่มเป้าหมาย
นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวน 5,000 คน
เกณฑ์การเรียนจบ
ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป
แพลตฟอร์ม
myCourseVille

เกี่ยวกับรายวิชา

วิชา ความรู้เรื่องดวงตาสำหรับประชาชน (Eye for all)  เป็นการนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ การตรวจคัดกรองโรคตา ความรู้เรื่องโรคเกี่ยวกับตา ไม่ว่าจะเป็น ต้อกระจก ต้อหิน ต้อเนื้อ ต้อลม ตาขี้เกียจ และอื่นๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้ถึงสาเหตุ อาการของโรค และวิธีการรักษาที่ถูกต้อง และถูกวิธี รวมถึงการป้องกันเพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง

เนื้อหารายวิชา

  หัวข้อวิชา ความรู้เรื่องดวงตาสำหรับประชาชน (Eye For All) ประกอบด้วย

  บทที่ 1  ตรวจคัดกรองโรคตา  ตรวจอะไร ทำไปทำไม

  บทที่ 2  สารพัดโรคต้อ ที่มากับอายุ

  บทที่ 3  ภาวะสายตาผิดปกติ สายตาสั้น ยาว เอียง

  บทที่ 4  ตาขี้เกียจ

  บทที่ 5  Computer Vision Syndrome ภาวะตาล้าจาการใช้หน้าจอคอมพิวเตอร์

  บทที่ 6  สารเคมีเข้าตา 

  บทที่ 7  Contact Lens

  บทที่ 8  อาหารเสริมทางตา มีจริงหรือแค่อวดอ้าง

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz) และแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 50 คะแนน และคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 50 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไปจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคที่พบบ่อยทางตา

  2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องตั้งแต่ขั้นต้นเมื่อมีโรคต่าง ๆ ทางตา

  3. เพื่อให้ผู้เรียนมีความตระหนักถึงการต้องเข้ารับตรวจคัดกรองโรคทางตาเพื่อป้องกันภาวะสูญเสียสายตาถาวรจากโรคต่าง ๆ ที่สามารถทำการรักษาได้ถ้าวินิจฉัยได้ตั้งแต่เริ่มต้น

  4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อไม่ให้ถูกหลอกลวงจากโฆษณา หรือการอ้างสรรพคุณเกินจริงของสินค้าต่าง ๆ ที่มีอยู่มากมายในปัจจุบัน

หมายเหตุ

1. ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

2. ผู้เรียนจะสามารถทำข้อสอบ Posttest ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น

อาจารย์ผู้สอน

  • รศ. พญ.วิลาวัณย์ พวงศรีเจริญ

  • ภาควิชาจักษุวิทยา

   คณะแพทยศาสตร์

  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • ผศ. ดร.เปรมจิต เศาณานนท์

  • ภาควิชาจักษุวิทยา

   คณะแพทยศาสตร์

  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • ผศ. (พิเศษ) นพ.สุภณัฐ อภิญญาวสีสุข

  • ภาควิชาจักษุวิทยา

   คณะแพทยศาสตร์

  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คอร์สแนะนำ