การสร้าง Infographics: What & How?

 • โดย : รศ. ดร.สมิทธิ์ บุญชุติมา
 • รหัส : CHULAMOOC4001
 • หมู่ :
  ศิลปะและการพัฒนาตนเอง
ลงทะเบียนเรียน

ช่วงเวลาเรียนสำหรับบุคคลทั่วไป

รุ่นที่ 5
 • เริ่มลงทะเบียน กรกฎาคม 2563
 • สิ้นสุดการเรียน 31 สิงหาคม 2563
รุ่นที่ 4
 • เริ่มลงทะเบียน เมษายน 2562
 • สิ้นสุดการเรียน 31 พฤษภาคม 2562
รุ่นที่ 3
 • เริ่มลงทะเบียน กันยายน 2561
 • สิ้นสุดการเรียน 31 ตุลาคม 2561
รุ่นที่ 2
 • เริ่มลงทะเบียน เมษายน 2561
 • สิ้นสุดการเรียน 31 พฤษภาคม 2561
รุ่นที่ 1
 • เริ่มลงทะเบียน พฤศจิกายน 2560
 • สิ้นสุดการเรียน 31 ธันวาคม 2560
เนื้อหา
10 บทเรียน
กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวน 5,000 คน
เกณฑ์การเรียนจบ
ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป
แพลตฟอร์ม
myCourseVille

เกี่ยวกับรายวิชา

รายวิชาการสร้าง Infographics : What & How? จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับการสร้าง Infographic รูปแบบต่างๆผ่านโปรแกรม Microsoft Office : Powerpoint ได้แก่ การสร้างแผนภูมิแท่ง แผนภูมิโดนัท แผนภูมิรูปภาพ Infographic ภาพจริง รวมถึงการจัดองค์ประกอบภาพนิ่ง การเลือกฟอนท์ การคิดคำพาดหัว การทำภาพเคลื่อนไหว และการบันทึกไฟล์ 

เนื้อหารายวิชา

  เนื้อหาในรายวิชา Infographics : What & How? ประกอบด้วย

  1. Infographic คืออะไร และ การสร้างแผนภูมิแท่ง

  2. การสร้างแผนภูมิโดนัท 

  3. การสร้างแผนภูมิรูปภาพ 

  4. การสร้าง Infographics ภาพจริง 

  5. การจัดองค์ประกอบภาพนิ่ง 

  6. การเลือกฟอนต์ 

  7. การคิดคำพาดหัว 

  8. การทำภาพเคลื่อนไหว 

  9. การทำภาพเคลื่อนไหวแบบโดนัท 

  10. การบันทึกไฟล์ 

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) รวมเท่ากับ 30 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป และเรียนจบภายในเวลาที่กำหนดจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้ 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เรียนได้ทราบแนวคิด และเทคนิค การสร้าง Infographic ด้วยโปรแกรม PowerPoint  

  2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถฝึกสร้าง Infographic แบบง่ายๆ ได้ด้วยโปรแกรม Microsoft Office : Powerpoint

  3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถจัดองค์ประกอบของภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

หมายเหตุ

1. ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป 

2. แบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) ในแต่ละวิชาจะสามารถทำได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้น 

อาจารย์ผู้สอน

  • รศ. ดร.สมิทธิ์ บุญชุติมา

  • ภาควิชาการประชาสัมพันธ์

   คณะนิเทศศาสตร์

  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

คอร์สแนะนำ