มหากาพย์ สังคมศึกษา น่ารู้: ภูมิศาสตร์

 • โดย : อ. ดร.กนก จันทรา
 • รหัส : CHULAMOOC4654
 • หมู่ :
  ศิลปะและการพัฒนาตนเอง
ลงทะเบียนเรียน

ช่วงเวลาเรียนสำหรับบุคคลทั่วไป

เปิดล่าสุด
รุ่นที่ 4
 • เริ่มลงทะเบียน 5 เมษายน 2567
 • สิ้นสุดการเรียน 31 พฤษภาคม 2567
รุ่นที่ 3
 • เริ่มลงทะเบียน 3 พฤศจิกายน 2566
 • สิ้นสุดการเรียน 31 ธันวาคม 2566
รุ่นที่ 2
 • เริ่มลงทะเบียน 4 มีนาคม 2565
 • สิ้นสุดการเรียน 30 เมษายน 2565
รุ่นที่ 1
 • เริ่มลงทะเบียน 9 ตุลาคม 2563
 • สิ้นสุดการเรียน 30 พฤศจิกายน 2563
เนื้อหา
6 บทเรียน
กลุ่มเป้าหมาย
นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวน 5,000 คน
เกณฑ์การเรียนจบ
ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมด ให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป
แพลตฟอร์ม
myCourseVille

เกี่ยวกับรายวิชา

สำหรับคอร์สวิชานี้จะมีชื่อว่า มหากาพย์ สังคมศึกษา น่ารู้ โดยจะมีทั้งหมด 5 เรื่อง ได้แก่ กฎหมายและสังคมวิทยา ศาสนาสากลและพระพุทธศาสนา เศรษฐศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และประวัติศาสตร์ วิชานี้จะเป็นเป็นการนำเสนอความรู้เรื่องสังคมศึกษาที่จำเป็นต่อนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้กับการสอบเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

เนื้อหารายวิชา

  หัวข้อวิชา มหากาพย์ สังคมศึกษา น่ารู้: ภูมิศาสตร์ ประกอบด้วย

  บทที่ 1 ภูมิศาสตร์ ตอนที่ 1

  บทที่ 2 ภูมิศาสตร์ ตอนที่ 2

  บทที่ 3 การผันแปรของเปลือกโลก

  บทที่ 4 การผันแปรภายนอก

  บทที่ 5 ภูมิศาสตร์ไทย

  บทที่ 6 การปกป้องสิ่งแวดล้อม

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เท่ากับ 100 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไปจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้เรียนในแต่ละคลิปนำไปปรับใช้ในการเรียน การทำงาน และชีวิตประจำวันได้

  2. เพื่อผลิตสื่อวีดิทัศน์สำหรับการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ให้สำหรับนิสิต และประชาชนทั่วไป ได้ศึกษาเพิ่มเติมความรู้ด้วยตนเอง

หมายเหตุ

1. ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

2. ผู้เรียนจะสามารถทำข้อสอบ Posttest ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น

อาจารย์ผู้สอน

  • อ. ดร.กนก จันทรา

  • อาจารย์โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

คอร์สแนะนำ