การเปลี่ยนแปลงภาษา: ภาษามนุษย์

 • โดย : รศ. ดร.พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์
 • รหัส : CHULAMOOC1001
 • หมู่ :
  ภาษา
ลงทะเบียนเรียน

ช่วงเวลาเรียนสำหรับบุคคลทั่วไป

รุ่นที่ 4
 • เริ่มลงทะเบียน 6 พฤษภาคม 2565
 • สิ้นสุดการเรียน 30 มิถุนายน 2565
รุ่นที่ 3
 • เริ่มลงทะเบียน 22 มกราคม 2564
 • สิ้นสุดการเรียน 31 มีนาคม 2564
รุ่นที่ 2
 • เริ่มลงทะเบียน 8 กันยายน 2563
 • สิ้นสุดการเรียน 31 ตุลาคม 2563
รุ่นที่ 1
 • เริ่มลงทะเบียน 10 มกราคม 2563
 • สิ้นสุดการเรียน 29 กุมภาพันธ์ 2563
เนื้อหา
11 บทเรียน
กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวน 5,000 คน
เกณฑ์การเรียนจบ
ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมด ให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป
แพลตฟอร์ม
myCourseVille

เกี่ยวกับรายวิชา

วิชา “ภาษามนุษย์” จะมีเนื้อหาทั้งหมด 11 บทเรียน ผู้เรียนจะได้ทำความรู้จักกับภาษาในแง่มุมที่ไม่เคยรู้จักมาก่อน โดยเนื้อหาครอบคลุม ลักษณะเด่นของภาษามนุษย์ที่ทำให้แตกต่างจากการสื่อสารแบบอื่นๆ องค์ประกอบของภาษามนุษย์ไม่ว่าจะเป็น เสียง คำ ประโยค ความหมาย การเปลี่ยนแปลงของภาษามนุษย์ข้ามกาลเวลา พลวัตของภาษามนุษย์ในสังคม ความหลากหลายของภาษาในโลก รวมไปถึงภาษากับเทคโนโลยี

เนื้อหาในรายวิชา การเปลี่ยนแปลงของภาษา : ภาษามนุษย์ ประกอบด้วย

ตอนที่ 1 : นิยามการเปลี่ยนแปลงภาษา

ตอนที่ 2 : การเปลี่ยนแปลงศัพท์

ตอนที่ 3 : การเปลี่ยนแปลงเสียง ตอนที่ 1

ตอนที่ 4 : การเปลี่ยนแปลงเสียง ตอนที่ 2

ตอนที่ 5 : การเปลี่ยนแปลงไวยากรณ์ ตอนที่ 1

ตอนที่ 6 : การเปลี่ยนแปลงไวยากรณ์ ตอนที่ 2

ตอนที่ 7 : การเปลี่ยนแปลงความหมาย

ตอนที่ 8 : การแพร่ของนวัตกรรมทางภาษา

ตอนที่ 9 : ปัจจัยทางกายวิภาคและปัจจัยทางสังคม

ตอนที่ 10 : ปัจจัยทางปริชาน

ตอนที่ 11 : การเปลี่ยนแปลงที่กำลังดำเนินอยู่

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายลักษณะการเปลี่ยนแปลงของภาษาที่พบได้

  2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถระบุปัจจัยที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของภาษาได้

  3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ภาษามนุษย์ตามแนวภาษาศาสตร์ในระดับเบื้องต้นได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz) และแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 50 คะแนน และคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 50 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป และเรียนจบภายในเวลาที่กำหนดจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

หมายเหตุ

  1. ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

  2. แบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) ในแต่ละวิชาจะสามารถทำได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้น

อาจารย์ผู้สอน

  • รศ. ดร.พิทยาวัฒน์ พิทยาภรณ์
  • ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์
  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คอร์สแนะนำ