Principles of Innovation and Entrepreneurship: VIE

 • โดย : ศ.กิตติคุณ น.สพ.ดร.มงคล เตชะกำพุ และทีมคณาจารย์
 • รหัส : CHULAMOOC3008
 • หมู่ :
  การจัดการ
ลงทะเบียนเรียน

ช่วงเวลาเรียนสำหรับบุคคลทั่วไป

เปิดล่าสุด
รุ่นที่ 4
 • เริ่มลงทะเบียน 1 กันยายน 2566
 • สิ้นสุดการเรียน 31 ตุลาคม 2566
รุ่นที่ 3
 • เริ่มลงทะเบียน กุมภาพันธ์ 2564
 • สิ้นสุดการเรียน 31 มีนาคม 2564
รุ่นที่ 2
 • เริ่มลงทะเบียน พฤษภาคม 2563
 • สิ้นสุดการเรียน 30 มิถุนายน 2563
รุ่นที่ 1
 • เริ่มลงทะเบียน เมษายน 2562
 • สิ้นสุดการเรียน 31 พฤษภาคม 2562
เนื้อหา
9 บทเรียน
กลุ่มเป้าหมาย
นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวน 5,000 คน
เกณฑ์การเรียนจบ
ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป
แพลตฟอร์ม
myCourseVille

เกี่ยวกับรายวิชา

วิชา Principles of innovation and entrepreneurship (VIE) จะเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ นวัตกรรมทางสัตวแพทย์  ความสำคัญของนวัตกรรม แนวคิด และประเภทนวัตกรรม  ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการสร้างนวัตกรรม  การบริการงานธุรกิจและการจัดการการเงินสำหรับสัตวแพทย์  โดยทีมผู้สอนมีแนวคิดว่า สัตวแพทย์ควรได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้สร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อนำไปใช้ให้ทันยุคสมัย  การเป็นสัตวแพทย์นวัตกรนั้น จะต้องมีการเรียนรู้ ฝึกฝน มีการสร้างนิเวศน์ในการทำงานอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ความคิดสร้างสรรค์นั้นสามารถต่อยอด นำไปใช้ประโยชน์ และสร้างคุณค่า ไม่ว่าจะในด้านธุรกิจหรือคุณค่าต่อเกษตรกรได้ จึงจะเรียกได้ว่าเป็นนวัตกรรม

เนื้อหารายวิชา

  หัวข้อวิชา Principles of innovation and entrepreneurship (VIE) ประกอบด้วย

  บทที่ 1 แนวคิด ความสำคัญ และประเภทของนวัตกรรม

  บทที่ 2 ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการสร้างนวัตกรรม

  บทที่ 3 ระบบนิเวศนวัตกรรม (Innovation Ecosystem)

  บทที่ 4 Make a Veterinary Innovation Possible

  บทที่ 5 Business & Financial Management

  บทที่ 6 ภาพธุรกิจเกษตร  และปศุสัตว์

  บทที่ 7 การตลาดและการตลาดในธุรกิจสัตว์

  บทที่ 8 การทำธุรกิจปศุสัตว์ตลอดห่วงโซ่อุปทาน

  บทที่ 9 Customer Validation (การวิเคราะห์กลุ่มลูกค้า) 

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

การวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz) และแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 50 คะแนน และคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 50 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไปจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเปิดโลกทัศน์การสร้างงานนวัตกรรมทางสัตวแพทย์

  2. เพื่อสร้างโอกาสให้นิสิตสัตวแพทย์ และผู้ที่สนใจในหน่วยงานต่างๆ ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงของผู้ประกอบการทางสัตวแพทย์ที่ประสบผลสำเร็จ

หมายเหตุ

1. ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

2. ผู้เรียนจะสามารถทำข้อสอบ Posttest ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น

อาจารย์ผู้สอน

  • ศ.กิตติคุณ น.สพ.ดร.มงคล เตชะกำพุ

  • ภาควิชาสูติศาสตร์ เธนุเวชวิทยาและวิทยาการสืบพันธุ์

   คณะสัตวแพทยศาสตร์

  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย