คู่คิด คันจิ ยกที่ 2

 • โดย : ผศ. ดร.อัษฎายุทธ ชูศรี
 • รหัส : CHULAMOOC1312
 • หมู่ :
  ภาษา
ลงทะเบียนเรียน

ช่วงเวลาเรียนสำหรับบุคคลทั่วไป

รุ่นที่ 3
 • เริ่มลงทะเบียน 3 มีนาคม 2566
 • สิ้นสุดการเรียน 30 เมษายน 2566
รุ่นที่ 2
 • เริ่มลงทะเบียน 1 เมษายน 2565
 • สิ้นสุดการเรียน 31 พฤษภาคม 2565
รุ่นที่ 1
 • เริ่มลงทะเบียน 5 มีนาคม 2564
 • สิ้นสุดการเรียน 30 เมษายน 2564
เนื้อหา
4 บทเรียน
กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวน 5,000 คน
เกณฑ์การเรียนจบ
ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป
แพลตฟอร์ม
myCourseVille

เกี่ยวกับรายวิชา

วิชา Kanji Cool Kit Round 2 : คู่คิด คันจิ ยกที่ 2 จะมีเนื้อหาทั้งหมด 4 บทเป็นการนำเสนอเกี่ยวกับอักษรคันจิเบื้องต้นจำนวน 55 ตัวอักษร โดยจะประกอบไปด้วย วิธีการอ่านออกเสียง ความหมาย ตัวอย่างคำประสม รวมถึงรากบุชุที่สำคัญ เป็นต้น

บทที่ 1 คันจิเกี่ยวกับตัวเลข

1.1 เปิดรายการ / แบบฝึกหัดทบทวน "คู่คิดคันจิ"

1.2 คันจิเกี่ยวกับตัวเลข (1)

1.3 คันจิเกี่ยวกับตัวเลข (2)

1.4 คอลัมน์ : ท่องแดนคันจิ (คันจิเกี่ยวกับฤดูใบไม้ผลิ)

1.5 สรุป

บทที่ 2 คันจิเกี่ยวกับเรื่องรอบตัวเรา

2.1 เปิดรายการ / แบบฝึกหัดทบทวน "บทที่ 1"

2.2 คันจิเกี่ยวกับตัวเรา

2.3 คันจิเกี่ยวกับคนรอบตัว

2.4 คอลัมน์ : ท่องแดนคันจิ (คันจิเกี่ยวกับฤดูร้อน)

2.5 สรุป

บทที่ 3 คันจิเกี่ยวกับสีและตำแหน่ง

3.1 เปิดรายการ / แบบฝึกหัดทบทวน "บทที่ 2"

3.2 คันจิเกี่ยวกับสี

3.3 คันจิเกี่ยวกับตำแหน่ง

3.4 คอลัมน์ : ท่องแดนคันจิ (คันจิเกี่ยวกับฤดูใบไม้ร่วง)

3.5 สรุป

บทที่ 4 คันจิเกี่ยวกับร่างกาย

4.1 เปิดรายการ / แบบฝึกหัดทบทวน "บทที่ 3"

4.2 คันจิเกี่ยวกับร่างกาย (1)

4.3 คันจิเกี่ยวกับร่่างกาย (2)

4.4 คอลัมน์ : ท่องแดนคันจิ (คันจิเกี่ยวกับฤดูหนาว)

4.5 สรุป

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกใช้อักษรคันจิพื้นฐานได้เพิ่มเติมอีก 55 ตัว

  2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอ่านคำศัพท์ที่มีอักษรคันจิพื้นฐานได้และเข้าใจ หรือคาดเดาความหมายได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกใช้อักษรคันจิพื้นฐานได้เพิ่มเติมอีก 55 ตัว

2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอ่านคำศัพท์ที่มีอักษรคันจิพื้นฐานได้และเข้าใจ หรือคาดเดาความหมายได้

หมายเหตุ

  1. ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

  2. ผู้เรียนจะสามารถทำข้อสอบ Posttest ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น

อาจารย์ผู้สอน

  • ผศ. ดร.อัษฎายุทธ ชูศรี
  • ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์
  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คอร์สแนะนำ