คู่คิด คันจิ ยกที่ 2

 • โดย : ผศ. ดร.อัษฎายุทธ ชูศรี
 • รหัส : CHULAMOOC1312
 • หมู่ :
  ภาษา
ลงทะเบียนเรียน

ช่วงเวลาเรียนสำหรับบุคคลทั่วไป

รุ่นที่ 4
 • เริ่มลงทะเบียน 8 มีนาคม 2567
 • สิ้นสุดการเรียน 30 เมษายน 2567
รุ่นที่ 3
 • เริ่มลงทะเบียน 3 มีนาคม 2566
 • สิ้นสุดการเรียน 30 เมษายน 2566
รุ่นที่ 2
 • เริ่มลงทะเบียน 1 เมษายน 2565
 • สิ้นสุดการเรียน 31 พฤษภาคม 2565
รุ่นที่ 1
 • เริ่มลงทะเบียน 5 มีนาคม 2564
 • สิ้นสุดการเรียน 30 เมษายน 2564
เนื้อหา
4 บทเรียน
กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวน 5,000 คน
เกณฑ์การเรียนจบ
ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป
แพลตฟอร์ม
myCourseVille

เกี่ยวกับรายวิชา

รายวิชา คู่คิด คันจิ ยกที่ 2 จะมีเนื้อหาทั้งหมด 4 บท เป็นการนำเสนอเกี่ยวกับอักษรคันจิเบื้องต้นจำนวน 55 ตัวอักษร โดยจะประกอบไปด้วย วิธีการอ่านออกเสียง ความหมาย ตัวอย่างคำประสม รวมถึงรากบุชุที่สำคัญ เป็นต้น

เนื้อหารายวิชา

  เนื้อหารายวิชา คู่คิด คันจิ ยกที่ 2 ประกอบด้วย

  บทที่ 1 คันจิเกี่ยวกับตัวเลข

  บทที่ 2 คันจิเกี่ยวกับเรื่องรอบตัวเรา

  บทที่ 3 คันจิเกี่ยวกับสีและตำแหน่ง

  บทที่ 4 คันจิเกี่ยวกับร่างกาย

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz) และแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 50 คะแนน และคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 50 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไปจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกใช้อักษรคันจิพื้นฐานได้เพิ่มเติมอีก 55 ตัว

  2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอ่านคำศัพท์ที่มีอักษรคันจิพื้นฐานได้และเข้าใจ หรือคาดเดาความหมายได้

หมายเหตุ

1. ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

2. ผู้เรียนจะสามารถทำข้อสอบ Posttest ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น

อาจารย์ผู้สอน

  • ผศ. ดร.อัษฎายุทธ ชูศรี

  • ภาควิชาภาษาตะวันออก
   คณะอักษรศาสตร์

  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คอร์สแนะนำ