เรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องของเรา: มลพิษทางทะเล

 • โดย : ศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล และคณะ
 • รหัส : CHULAMOOC2647
 • หมู่ :
  เทคโนโลยี
ลงทะเบียนเรียน

ช่วงเวลาเรียนสำหรับบุคคลทั่วไป

รุ่นที่ 1
 • เริ่มลงทะเบียน 4 สิงหาคม 2566
 • สิ้นสุดการเรียน 30 กันยายน 2566
เนื้อหา
7 บทเรียน
กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวน 5,000 คน
เกณฑ์การเรียนจบ
ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป
แพลตฟอร์ม
myCourseVille

เกี่ยวกับรายวิชา

วิชา เรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องของเรา: มลพิษทางทะเล เนื้อหาจะกล่าวถึงความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมลพิษทางทะเลและการจัดการอย่างครบวงจร โดยจะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ทราบถึงแหล่งที่มา สาเหตุ และผลกระทบที่เกิดจากมลพิษทางทะเล ตลอดจนเทคโนโลยีนวัตกรรม และนโยบายต่าง ซึ่งมีความสอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่ 14 ด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน 

เนื้อหารายวิชา

  เนื้อหาในรายวิชา เรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องของเรา: มลพิษทางทะเล ประกอบด้วย

  บทที่ 1 บทบาทของทะเลและมหาสมุทร 

  บทที่ 2 น้ำมันรั่ว 

  บทที่ 3 พลาสติกและไมโครพลาสติก 

  บทที่ 4 ผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเล 

  บทที่ 5 แนวทางการใช้ประโยชน์จากทะเล 

  บทที่ 6 การจัดการทรัพยากรทางทะเลแบบบรูณาการ 

  บทที่ 7 บทสรุป

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะเป็นคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 100 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป และเรียนจบภายในเวลาที่กำหนดจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้ 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเสริมสร้างทักษะในการคิดวิเคราะห์ ทำความเข้าใจปัญหา พร้อมทั้งหาแนวทางการรับมือที่เหมาะสม

  2. เพื่อต่อยอดสู่การนำผลลัพธ์ที่ได้ไปผสมผสานกับองค์ความรู้ในหลากหลายสาขาวิชา

  3. เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรและสภาพแวดล้อมทางทะเล 

หมายเหตุ

1. ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

2. ผู้เรียนจะสามารถทำข้อสอบ Posttest ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น

อาจารย์ผู้สอน

  • ศ. ดร.พิสุทธิ์  เพียรมนกุล 

  • ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

   คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

  • ศ. ดร.เผดิมศักดิ์  จารยะพันธุ์   

  • บัณฑิตวิทยาลัย

  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

  • ศ. ดร.สุชนา  ชวนิชย์

  • ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
   คณะวิทยาศาสตร์

  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

  • คุณหญิงทองทิพ  รัตนะรัต 

  • สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

  • รศ. ดร.ธรณ์  ธำรงนาวาสวัสดิ์ 

  • ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
   คณะประมง

  • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  • ดร.วิจารย์  สิมาฉายา 

  • สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 

  • ดร.ณัฐวิญญ์  ชวเลิศพรศิยา 

  • คณะวิศวกรรมศาสตร์

  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

คอร์สแนะนำ