ทำอย่างไรให้สินค้า Go Inter ขายได้ขายดี และดังข้ามโลก

 • โดย : รศ. ดร.วรวรรณ องค์ครุฑรักษา
 • รหัส : CHULAMOOC3004
 • หมู่ :
  การจัดการ
ลงทะเบียนเรียน

ช่วงเวลาเรียนสำหรับบุคคลทั่วไป

รุ่นที่ 6
 • เริ่มลงทะเบียน 5 พฤษภาคม 2566
 • สิ้นสุดการเรียน 30 มิถุนายน 2566
รุ่นที่ 5
 • เริ่มลงทะเบียน 5 พฤศจิกายน 2564
 • สิ้นสุดการเรียน 31 ธันวาคม 2564
รุ่นที่ 4
 • เริ่มลงทะเบียน 1 พฤษภาคม 2563
 • สิ้นสุดการเรียน 30 มิถุนายน 2563
รุ่นที่ 3
 • เริ่มลงทะเบียน 12 ธันวาคม 2561
 • สิ้นสุดการเรียน 31 มกราคม 2562
รุ่นที่ 2
 • เริ่มลงทะเบียน 11 - 25 พฤษภาคม 2561
 • สิ้นสุดการเรียน 30 มิถุนายน 2561
รุ่นที่ 1
 • เริ่มลงทะเบียน 12 - 26 ธันวาคม 2560
 • สิ้นสุดการเรียน 31 มกราคม 2561
เนื้อหา
4 บทเรียน
กลุ่มเป้าหมาย
นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวน 5,000 คน
เกณฑ์การเรียนจบ
ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป
แพลตฟอร์ม
myCourseVille

เกี่ยวกับรายวิชา

รายวิชา ทำอย่างไรให้สินค้า Go Inter ขายได้ขายดี และดังข้ามโลก จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับหัวใจของการสื่อสารการตลาดระหว่างประเทศ โดยจะนำเสนอแนวคิดต่างๆ และเทคนิคสั้นๆ ง่ายๆ ที่จะทำให้ธุรกิจการค้าสามารถส่งออกสินค้าไปขายทั่วโลก และจะเป็นการค้าที่ยั่งยืนต่อไป

เนื้อหารายวิชา

  เนื้อหารายวิชา ทำอย่างไรให้สินค้า Go Inter ขายได้ขายดี และดังข้ามโลก ประกอบด้วย

  บทที่ 1 กำเนิดธุรกิจ...ชนะทุกทิศต้องคิดสื่อสาร

  บทที่ 2 ทำงานสร้างสรรค์..ทำฝันให้เป็นจริง

  บทที่ 3 นิ่งคือแพ้...ของแท้ต้องแคร์สังคม

  บทที่ 4 กรณีศึกษา

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz) และแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 50 คะแนน และคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 50 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป และเรียนจบภายในเวลาที่กำหนดจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดระหว่างประเทศให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจและนิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไปที่สนใจ

  2. เพื่อนำองค์ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดระหว่างประเทศมาจัดทำเป็นสื่อการสอนในรูปแบบวิดีโอเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนและง่ายต่อการนำไปใช้

  3. เพื่อนำองค์ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดระหว่างประเทศมารวบรวมอย่างเป็นระบบระเบียบและสามารถให้ผู้สนใจนำไปต่อยอดความคิดในการทำการตลาดหรือการทำงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ได้ในอนาคต

หมายเหตุ

1. ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

2. แบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) ในแต่ละวิชาจะสามารถทำได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้น

อาจารย์ผู้สอน

  • รศ. ดร.วรวรรณ องค์ครุฑรักษา

  • ภาควิชาการประชาสัมพันธ์ สาขาการโฆษณา
   คณะนิเทศศาสตร์

  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คอร์สแนะนำ