ทำอย่างไรให้สินค้า Go Inter ขายได้ขายดี และดังข้ามโลก

 • โดย : รศ. ดร.วรวรรณ องค์ครุฑรักษา
 • รหัส : CHULAMOOC3004
 • หมู่ :
  การจัดการ
ลงทะเบียนเรียน

ช่วงเวลาเรียนสำหรับบุคคลทั่วไป

เปิดล่าสุด
รุ่นที่ 6
 • เริ่มลงทะเบียน 5 พฤษภาคม 2566
 • สิ้นสุดการเรียน 30 มิถุนายน 2566
รุ่นที่ 5
 • เริ่มลงทะเบียน 5 พฤศจิกายน 2564
 • สิ้นสุดการเรียน 31 ธันวาคม 2564
รุ่นที่ 4
 • เริ่มลงทะเบียน 1 พฤษภาคม 2563
 • สิ้นสุดการเรียน 30 มิถุนายน 2563
รุ่นที่ 3
 • เริ่มลงทะเบียน 12 ธันวาคม 2561
 • สิ้นสุดการเรียน 31 มกราคม 2562
รุ่นที่ 2
 • เริ่มลงทะเบียน 11 - 25 พฤษภาคม 2561
 • สิ้นสุดการเรียน 30 มิถุนายน 2561
รุ่นที่ 1
 • เริ่มลงทะเบียน 12 - 26 ธันวาคม 2560
 • สิ้นสุดการเรียน 31 มกราคม 2561
เนื้อหา
4 บทเรียน
กลุ่มเป้าหมาย
นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวน 5,000 คน
เกณฑ์การเรียนจบ
ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป
แพลตฟอร์ม
myCourseVille

เกี่ยวกับรายวิชา

รายวิชา ทำอย่างไรให้สินค้า go inter... ขายได้ขายดี และดังข้ามโลก จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับหัวใจของการสื่อสารการตลาดระหว่างประเทศ โดยจะนำเสนอแนวคิดต่างๆ และเทคนิคสั้นๆ ง่ายๆ ที่จะทำให้ธุรกิจการค้าสามารถส่งออกสินค้าไปขายทั่วโลก และจะเป็นการค้าที่ยั่งยืนต่อไป

วิชา ทำอย่างไรให้สินค้า go inter ขายได้ขายดีและดังไปทั่วโลก เนื้อหาประกอบด้วย

บทที่ 1 กำเนิดธุรกิจ...ชนะทุกทิศต้องคิดสื่อสาร

บทที่ 2 ทำงานสร้างสรรค์..ทำฝันให้เป็นจริง

บทที่ 3 นิ่งคือแพ้...ของแท้ต้องแคร์สังคม

บทที่ 4 กรณีศึกษา

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดระหว่างประเทศให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจและนิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไปที่สนใจ

  2. เพื่อนำองค์ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดระหว่างประเทศมาจัดทำเป็นสื่อการสอนในรูปแบบวิดีโอเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ชัดเจนและง่ายต่อการนำไปใช้

  3. เพื่อนำองค์ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารการตลาดระหว่างประเทศมารวบรวมอย่างเป็นระบบระเบียบและสามารถให้ผู้สนใจนำไปต่อยอดความคิดในการทำการตลาดหรือการทำงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ได้ในอนาคต

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz) และแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 50 คะแนน และคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 50 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป และเรียนจบภายในเวลาที่กำหนดจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

หมายเหตุ

  1. ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

  2. แบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) ในแต่ละวิชาจะสามารถทำได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้น

อาจารย์ผู้สอน

  • รศ. ดร.วรวรรณ องค์ครุฑรักษา
  • ภาควิชาการประชาสัมพันธ์ สาขาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์
  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย