พอลิเมอร์: การสังเคราะห์ผ่านกลไกแบบอนุมูลอิสระ และการประยุกต์ใช้

 • โดย : ศ. ดร.วรวีร์ โฮเว่น
 • รหัส : CHULAMOOC2009
 • หมู่ :
  เทคโนโลยี
ลงทะเบียนเรียน

ช่วงเวลาเรียนสำหรับบุคคลทั่วไป

รุ่นที่ 3
 • เริ่มลงทะเบียน 3 พฤษภาคม 2567
 • สิ้นสุดการเรียน 30 มิถุนายน 2567
รุ่นที่ 2
 • เริ่มลงทะเบียน 1 กันยายน 2566
 • สิ้นสุดการเรียน 31 ตุลาคม 2566
รุ่นที่ 1
 • เริ่มลงทะเบียน 5 กุมภาพันธ์ 2564
 • สิ้นสุดการเรียน 31 มีนาคม 2564
เนื้อหา
11 บทเรียน
กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวน 5,000 คน
เกณฑ์การเรียนจบ
ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป
แพลตฟอร์ม
myCourseVille

เกี่ยวกับรายวิชา

วิชา พอลิเมอร์: การสังเคราะห์ผ่านกลไกลแบบอนุมูลอิสระและการประยุกต์ใช้ จะนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการผลิตพอลิเมอร์ต่าง ๆ ผ่านการสังเคราะห์พอลิเมอร์โดยผ่านอนุมูลอิสระ (Free radical polymerization) ซึ่งเป็นวิธีการสังเคราะห์ที่แพร่หลาย โดยรายละเอียดเนื้อหาวิชาจะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในกลไกของปฏิกิริยาการสังเคราะห์พอลิเมอร์โดยผ่านอนุมูลอิสระทั้งแบบปกติและแบบที่มีการควบคุม และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัยต่อไป  โดยผู้เรียนจะได้พัฒนาทักษะเมื่อเรียนรายวิชานี้แล้ว คือ ผู้เรียนจะสามารถเข้าใจกลไกของการเกิดปฏิกิริยาผ่านอนุมูลอิสระ การสังเคราะห์พอลิเมอร์โดยผ่านอนุมูลอิสระแบบต่าง ๆ จุดเด่นและข้อจำกัดของแต่ละวิธี เพื่อให้สามารถเลือกใช้เทคนิคที่เหมาะสมสำหรับการประยุกต์ในรูปแบบต่าง ๆ

เนื้อหารายวิชา

  หัวข้อวิชา พอลิเมอร์: การสังเคราะห์ผ่านกลไกลแบบอนุมูลอิสระและการประยุกต์ใช้ ประกอบด้วย

  บทที่ 1 พอลิเมอร์

  บทที่ 2 การสังเคราะห์พอลิเมอร์ผ่านกลไกแบบอนุมูลอิสระ

  บทที่ 3 ชนิดของมอนอเมอร์

  บทที่ 4 พอลิเมอไรเซชัน

  บทที่ 5 พอลิเมอไรเซชันแบบอนุมูลอิสระที่มีการควบคุม

  บทที่ 6 พอลิเมอไรเซชันแบบอนุมูลอิสระที่มีการควบคุม ผ่านกลไกควบคู่แบบผันกลับได้

  บทที่ 7 พอลิเมอไรเซชันแบบอนุมูลอิสระที่มีการควบคุม ผ่านกลไกแบบโยกย้ายสายโซ่

  บทที่ 8 พอลิเมอไรเซชันแบบอนุมูลอิสระที่มีการควบคุมแบบอื่นๆ

  บทที่ 9 โคพอลิเมอร์

  บทที่ 10 พอลิเมอไรเซชันที่ริเริ่มจากพื้นผิว

  บทที่ 11 พอลิเมอร์สำหรับการประยุกต์ใช้ขั้นสูง

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz) และแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 50 คะแนน และคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 50 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไปจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

วัตถุประสงค์

  1. ให้ผู้เรียนเข้าใจกลไกของการเกิดปฏิกิริยาผ่านอนุมูลอิสระ

  2. ให้ผู้เรียนเข้าใจกลไก จุดเด่น และข้อจำกัดของการสังเคราะห์พอลิเมอร์โดยผ่านอนุมูลอิสระทั้งแบบธรรมดา และแบบที่มีการควบคุม

  3. ให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ด้านการสังเคราะห์พอลิเมอร์โดยผ่านอนุมูลอิสระไปประยุกต์ใช้ในงานวิจัยได้

หมายเหตุ

1. ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

2. ผู้เรียนจะสามารถทำข้อสอบ Posttest ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น

อาจารย์ผู้สอน

  • ศ. ดร.วรวีร์ โฮเว่น

  • ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คอร์สแนะนำ