Inter-Professional Collaboration for Patient Safety

 • โดย : กลุ่มคณาจารย์จากสหสาขาวิชาชีพ
 • รหัส : CHULAMOOC5032
 • หมู่ :
  สุขภาพ
ลงทะเบียนเรียน

ช่วงเวลาเรียนสำหรับบุคคลทั่วไป

รุ่นที่ 1
 • เริ่มลงทะเบียน พฤษภาคม 2565
 • สิ้นสุดการเรียน 31 สิงหาคม 2566
เนื้อหา
7 บทเรียน
กลุ่มเป้าหมาย
นิสิตแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บุคลากรทางการแพทย์ สหสาขาวิชาชีพ และนิสิตสภากาชาดไทย จำนวน 5,000 คน
เกณฑ์การเรียนจบ
ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป
แพลตฟอร์ม
myCourseVille

เกี่ยวกับรายวิชา

Inter-Professional Collaboration for Patient Safety เป็นวิชาที่จะสอนเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ๆ ให้ตรงกับผู้เรียนในยุคดิจิทัล ที่ต้องเน้นการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ (Critical Thinking) เพิ่มทักษะในการแก้ปัญหา การทำงานเป็นทีม การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ความเป็นผู้นำ และ ความสามารถในการับรู้ภัยคุกคาม เข้าใจสถานการณ์และคาดการณ์ความเสี่ยงได้ล่วงหน้า (Situation awareness) รวมไปถึงจริยธรรมจิตวิญญาณวิชาชีพ การจัดการกับความเครียดและแรงกดดัน การเข้าใจและเคารพผู้อื่น เป็นต้น ปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนแบบสหสาขาวิชาชีพทางการแพทย์ Inter-Professional Medical Education (IPME) เริ่มเข้ามามีบทบาท โดยหวังผลให้ผู้เรียนเข้าใจและสามารถนำหลักการที่เรียนมาประยุกต์ใช้ได้ในสถานการณ์จริง และสามารถลดความผิดพลาดที่ป้องกันได้ในขบวนการรักษาผู้ป่วยที่เกิดจากปัจจัยมนุษย์ (Preventable Human Error) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงตระหนักในบทบาทหนาที่ของสหสาขาวิชาชีพ สามารถสะท้อนและเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันผ่านความหลากหลายทางวัฒนธรรม ระหว่างสหสาขาวิชาชีพต่างๆ (Learning/Reflection) และสร้างทักษะที่จำเป็นในการทำงานยุคใหม่ ทั้งนี้เป้าหมายสูงสุดคือเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ป่วย (Patient safety) อย่างยั่งยืน

เนื้อหารายวิชา

  วิชา Inter-Professional Collaboration for Patient Safety

  บทที่ 1 IPEC Core Competencies for Interprofessional Collaborative Practice

  บทที่ 2 TeamSTEPPS

  บทที่ 3 Team Critical Thinking for Diagnostic

  บทที่ 4 Coping strategies for Interprofessional Medical Education

  บทที่ 5 Communication skills for interprofessional collaboration

  บทที่ 6 2P Safety Goals

  บทที่ 7: Ethical Principles for Interprofessional Collaboration

  บทสรุป Link to Sim VR

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz) และแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 50 คะแนน และคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 50 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไปจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจสมรรถนะหลักในการทำงานเป็นทีมสหสาขาวิชาชีพทางสุขภาพ (Interprofessional collaboration) และนำไปประยุกต์ใช้ได้
  2. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและตระหนักถึงคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วยฉุกเฉิน (Patient safety) และนำไปประยุกต์ใช้ได้
  3. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจ TeamSTEPPS และนำไปประยุกต์ใช้ได้
  4. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจยุทธวิธีในการรับมือกับปัญหาความเครียด (Coping with stress) ในการทำงานแบบสหสาขาวิชาชีพทางสุขภาพ และนำไปประยุกต์ใช้ได้
  5. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจแนวคิดการคิดเชิงวิเคราะห์ (Critical Thinking) ในสหสาขาวิชาชีพทางสุขภาพ และนำไปประยุกต์ใช้ได้
  6. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักจริยธรรม แนวคิดจริยธรรมในการดูแลผู้รับบริการและจริยธรรมในการทำงานเป็นทีมสหสาขาวิชาชีพทางสุขภาพ และนำไปประยุกต์ใช้ได้
  7. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจความสำคัญ / องค์ประกอบ / ทฤษฎี / กลวิธีทางภาษา / การใช้นำเสียงที่เหมาะสมของการสื่อสารในการทำงานด้วยกัน และนำไปประยุกต์ใช้ได้

หมายเหตุ

 1. ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป
 2. ผู้เรียนจะสามารถทำข้อสอบ Posttest ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น

อาจารย์ผู้สอน

  • คณะแพทยศาสตร์

  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • คณะพยาบาลศาสตร์

  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • สถาบันการพยาบาลศรีสวรินทิรา

  • สภากาชาดไทย

  • โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
  • สภากาชาดไทย
  • คณะสหเวชศาสตร์

  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • คณะจิตวิทยา

  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • คณะอักษรศาสตร์

  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • คณะนิเทศศาสตร์​

  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • คณะทันตแพทยศาสตร์

  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • คณะเภสัชศาสตร์

  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • คณะวิศวกรรมศาสตร์

  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • คณะครุศาสตร์

  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

  • สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.)

  • ศูนย์ฝึกทักษะทางการแพทย์เสมือนจริง

  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • ER-VIPE 

  • EMERGENCY ROOM - VIRTUAL PROFESSIONAL EDUCATION

คอร์สแนะนำ