หลักสูตรส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล เฝ้าระวังและใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ในมิติวัฒนธรรม

 • โดย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ กระทรวงวัฒนธรรม
 • รหัส : MCULTURE.001
 • หมู่ :
  ศิลปะและการพัฒนาตนเอง
ลงทะเบียนเรียน

ช่วงเวลาเรียนสำหรับบุคคลทั่วไป

รุ่นที่ 3
 • เริ่มลงทะเบียน 8 ธันวาคม 2566
 • สิ้นสุดการเรียน 31 มกราคม 2567
รุ่นที่ 2
 • เริ่มลงทะเบียน พฤษภาคม 2564
 • สิ้นสุดการเรียน 30 มิถุนายน 2564
รุ่นที่ 1
 • เริ่มลงทะเบียน สิงหาคม 2563
 • สิ้นสุดการเรียน 30 กันยายน 2563
เนื้อหา
4 บทเรียน
กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวน 5,000 คน
เกณฑ์การเรียนจบ
ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป
แพลตฟอร์ม
myCourseVille

เกี่ยวกับรายวิชา

หลักสูตรส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล เฝ้าระวังและใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ในมิติวัฒนธรรม คือการเลือกรับ การวิเคราะห์ ประมวลและนำข้อมูลที่ได้รับไปใช้ในทางสร้างสรรค์ และสามารถผลิตสื่อเพื่อใช้ขับเคลื่อนสังคมอย่างสร้างสรรค์ด้วยตนเอง กระทรวงวัฒนธรรมเห็นความสำคัญนี้จึงกำหนดพันธกิจในการสนับสนุนและส่งเสริมสังคมให้รู้เท่าทันสื่อ เพื่อการมีส่วนร่วม ตรวจสอบ เฝ้าระวังใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ในภาคประชาชน รวมทั้งเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้สามารถรับรู้เข้าใจการใช้และจัดการสื่อสารสนเทศ โดยเฉพาะประเด็นการส่งเสริมการศึกษาที่เท่าเทียม ตลอดจนส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่ทุกคน มุ่งเน้นให้เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ และประชาชนทั่วไป เปิดใจรับสารและเทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่างเท่าทัน สามารถบริหารจัดการเทคโนโลยีเรียนรู้เทคนิค วิทยาการต่าง ๆ อย่างมีวิจารณญาณ และนำข้อมูลมาใช้อย่างถูกต้องเหมาะสมเป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น 

เนื้อหารายวิชา

  เนื้อหารายวิชา หลักสูตรส่งเสริมการรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล เฝ้าระวังและใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ในมิติวัฒนธรรม ประกอบด้วย

  บทที่ 1 รู้หลักการ แนวปฏิบัติการใช้สื่อสังคมออนไลน์ในกรอบกฎหมาย 

  บทที่ 2 รู้จริง ใช้เป็น เน้นประโยชน์ Social Media แพลตฟอร์มใหม่ 

  บทที่ 3 รู้เทคนิค คนสร้างสรรค์สื่อ สื่อสร้างสรรค์คน 

  บทที่ 4 รู้เท่าทัน การค้าออนไลน์ ใช้งานอย่างมืออาชีพ 

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz) และแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 50 คะแนน และคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 50 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป จึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

วัตถุประสงค์

  เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ และประชาชนทั่วไปเข้าถึงการเรียนการสอนได้อย่างอิสระผ่านวีดิทัศน์ที่มีเนื้อหาและเทคนิคการสอนร่วมสมัย เข้าใจง่าย 

หมายเหตุ

1. ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป 

2. ผู้เรียนจะสามารถทำข้อสอบ Posttest ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น

อาจารย์ผู้สอน

  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • กระทรวงวัฒนธรรม

คอร์สแนะนำ