ระบบหายใจกับการออกกำลังกาย

 • โดย : ผศ. ดร.วรรณพร ทองตะโก
 • รหัส : CHULAMOOC5037
 • หมู่ :
  สุขภาพ
ลงทะเบียนเรียน

ช่วงเวลาเรียนสำหรับบุคคลทั่วไป

รุ่นที่ 1
 • เริ่มลงทะเบียน 3 พฤศจิกายน 2566
 • สิ้นสุดการเรียน 31 ธันวาคม 2566
เนื้อหา
7 บทเรียน
กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวน 5,000 คน
เกณฑ์การเรียนจบ
ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป
แพลตฟอร์ม
myCourseVille

เกี่ยวกับรายวิชา

วิชา ระบบหายใจกับการออกกำลังกาย เนื้อหาจะกล่าวถึงทฤษฎี โครงร้างและการทำงานที่เกี่ยวข้องกับระบบหายใจและการออกกำลังกาย โรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจ ผลฉับพลันและผลจากการฝึกออกกำลังกายที่มีต่อระบบหายใจ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำงานของระบบหายใจ การทดสอบสมรรถภาพปอดและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อหายใจ รูปแบบการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มสมรรถภาพของระบบหายใจ 

เนื้อหารายวิชา

  หัวข้อวิชา ระบบหายใจกับการออกกำลังกาย ประกอบด้วย

  บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบหายใจ 

  บทที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการออกกำลังกาย 

  บทที่ 3 ระบบหายใจทำงานอย่างไรขณะออกกำลังกาย 

  บทที่ 4 การฝึกออกกำลังกายส่งผลต่อระบบหายใจอย่างไร 

  บทที่ 5 การทดสอบสมรรถภาพของระบบหายใจ 

  บทที่ 6 การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มสมรรถภาพของระบบหายใจ 

  บทที่ 7 การเพิ่มสมรรถภาพของระบบหายใจในผู้ที่มีปัญหาระบบทางเดินหายใจ 

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz) และแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 50 คะแนน และคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 50 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป จึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้ 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบหายใจ และการออกกำลังกาย 

  2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการตอบสนองของระบบหายใจขณะออกกำลังกาย และผลจากการฝึกออกกำลังกายต่อระบบหายใจ 

  3. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการทดสอบสมรรถภาพของระบบหายใจ 

  4. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มสมรรถภาพของระบบหายใจในผู้ที่มีสุขภาพดี และผู้ที่มีปัญหาระบบทางเดินหายใจ 

หมายเหตุ

1. ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

2. ผู้เรียนจะสามารถทำข้อสอบ Posttest ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น 

อาจารย์ผู้สอน

  • ผศ. ดร.วรรณพร ทองตะโก

  • คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

คอร์สแนะนำ