ลดน้ำหนักด้วยอาหารและวิธีการหลากหลาย

 • โดย : ศ. ดร.ภญ.จงจิตร อังคทะวานิช
 • รหัส : CHULAMOOC5031
 • หมู่ :
  สุขภาพ
ลงทะเบียนเรียน

ช่วงเวลาเรียนสำหรับบุคคลทั่วไป

เปิดล่าสุด
รุ่นที่ 3
 • เริ่มลงทะเบียน 5 มกราคม 2567
 • สิ้นสุดการเรียน 31 ธันวาคม 2567
รุ่นที่ 2
 • เริ่มลงทะเบียน 2 มิถุนายน 2566
 • สิ้นสุดการเรียน 31 ธันวาคม 2566
รุ่นที่ 1
 • เริ่มลงทะเบียน 6 พฤษภาคม 2565
 • สิ้นสุดการเรียน 30 มิถุนายน 2565
เนื้อหา
13 บทเรียน
กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวน 5,000 คน
เกณฑ์การเรียนจบ
ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป
แพลตฟอร์ม
myCourseVille

เกี่ยวกับรายวิชา

ลดน้ำหนักด้วยอาหารและวิธีการหลากหลาย (Weight loss by diet and various approaches) เนื้อหาวิชาจะนำเสนอเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการลดน้ำหนัก ตั้งแต่นิยามและเกณฑ์ตัดสินความอ้วน ปัจจัยด้านอาหารชนิดต่าง ๆ ที่อาจจะเพิ่มน้ำหนักหรือช่วยลดน้ำหนัก รวมทั้งวิธีการลดความอ้วนแบบต่าง ๆ ที่ใช้กันอยู่ มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยเป็นอย่างไร บางผลิตภัณฑ์อาจก่อผลเสียต่อสุขภาพขั้นรุนแรงได้ วิชานี้จะช่วยให้ผู้เรียนรู้เท่าทัน และลดน้ำหนักได้อย่างไม่ทำร้ายสุขภาพและเกิดผลยั่งยืนได้อย่างแท้จริง

เนื้อหารายวิชา

  เนื้อหารายวิชา ลดน้ำหนักด้วยอาหารและวิธีการหลากหลาย ประกอบด้วย

  บทที่ 1 อ้วน ไม่อ้วน ก็ชวนกันมาลดน้ำหนักได้

  บทที่ 2 วิธีลดอ้วน

  บทที่ 3 ผักและไฟเบอร์ลดอ้วน

  บทที่ 4 โปรตีนลดอ้วน

  บทที่ 5 ไขมันเพิ่มอ้วน

  บทที่ 6 คีโตลดอ้วน

  บทที่ 7 เทคนิค Portion Control ลดอ้วน

  บทที่ 8 เดินและเบิร์นลดอ้วน

  บทที่ 9 ยาลดอ้วน

  บทที่ 10 อาหารเสริมลดอ้วน

  บทที่ 11 ผ่าตัดลดอ้วน

  บทที่ 12 ประสบการณ์ความสำเร็จในการลดน้ำหนัก

  บทที่ 13 สรุปเนื้อหา

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz) และแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 50 คะแนน และคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 50 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไปจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับอาหารกับการลดน้ำหนัก

  2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจวิธีการต่าง ๆ ที่มีการใช้ลดน้ำหนัก ข้อดี ข้อเสียต่าง ๆ ต่อสุขภาพ

  3. เพื่อให้ผู้เรียนได้มีข้อมูลเกี่ยวกับ ยา และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ตลอดจนการผ่าตัดที่ใช้ในการลดน้ำหนัก

  4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์และตัดสินใจเลือกวิธีการลดน้ำหนักที่เหมาะสมและดีต่อสุขภาพได้

หมายเหตุ

1. ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

2. ผู้เรียนจะสามารถทำข้อสอบ Posttest ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น

อาจารย์ผู้สอน

  • ศ. ดร.ภญ.จงจิตร อังคทะวานิช

  • คณะสหเวชศาสตร์

  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คอร์สแนะนำ