การดูแลตนเองเพื่อการเป็นผู้สูงวัยสุขภาพดีมีความสุข

 • โดย : ทีมคณาจารย์จาก CHULA ARi
 • รหัส : CHULAMOOC5021
 • หมู่ :
  สุขภาพ
ลงทะเบียนเรียน

ช่วงเวลาเรียนสำหรับบุคคลทั่วไป

รุ่นที่ 3
 • เริ่มลงทะเบียน 5 พฤษภาคม 2566
 • สิ้นสุดการเรียน 30 มิถุนายน 2566
รุ่นที่ 2
 • เริ่มลงทะเบียน 1 เมษายน 2565
 • สิ้นสุดการเรียน 31 พฤษภาคม 2565
รุ่นที่ 1
 • เริ่มลงทะเบียน 2 เมษายน 2564
 • สิ้นสุดการเรียน 31 พฤษภาคม 2564
เนื้อหา
8 บทเรียน
กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวน 5,000 คน
เกณฑ์การเรียนจบ
ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป
แพลตฟอร์ม
myCourseVille

เกี่ยวกับรายวิชา

วิชา การดูแลตนเองเพื่อการเป็นผู้สูงวัยสุขภาพดีมีความสุข เป็นการนำเสนอความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพตนเองซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีและมีความสุขในทุกช่วงวัย โดยจะมุ่งเน้นการสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในมิติต่าง ๆ ตามแนวทางการบูรณาการดูแลผู้สูงอายุขององค์การอนามัยโลก ซึ่งเป็นผลผลิตจากการประชุมผู้เชี่ยวชาญ และความร่วมมือกับกรมอนามัย กรมการแพทย์ สำนักอนามัย สสส. ภายใต้โครงการบูรณาการสหศาสตร์เพื่อรองรับสังคมสูงวัย (จุฬาอารี) เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นก่อนเข้าสู่วัยผู้สูงอายุ สำหรับเนื้อหาวิชาจะประกอบด้วย ความรอบรู้ และการตระหนักรู้ตนเองด้านสุขภาพ กิจกรรมทางกาย โภชนาการเพื่อสุขภาพดี การได้ยิน และการมองเห็น การดูแลตนเองเพื่อชะลอสมองเสื่อม การดูแลสุขภาพช่องปาก และการดูแลสุขภาพจิต เป็นต้น

เนื้อหารายวิชา

  หัวข้อวิชา การดูแลตนเองเพื่อการเป็นผู้สูงวัยสุขภาพดีมีความสุข ประกอบด้วย

  บทที่ 1 ความรอบรู้และการตระหนักรู้ตนเองด้านสุขภาพตามแนวทางองค์การอนามัยโลก

  บทที่ 2 กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพดีมีความสุข

  บทที่ 3 โภชนาการเพื่อสุขภาพดีมีความสุข

  บทที่ 4 การได้ยินและการมองเห็นเพื่อสุขภาพดีมีความสุข

  บทที่ 5 การดูแลตนเองเพื่อชะลอสมองเสื่อมเพื่อสุขภาพดีมีความสุข

  บทที่ 6 การดูแลสุขภาพจิตเพื่อสุขภาพดีมีความสุขและสุขภาวะ

  บทที่ 7 การดูแลสุขภาพช่องปากเพื่อสุขภาพดีมีความสุข

  บทที่ 8 สรุปบทเรียนการดูแลตนเองเพื่อเป็นผู้สูงวัยสุขภาพดีมีความสุข

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

การวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz) และแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 50 คะแนน และคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 50 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไปจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้จากบทเรียนไปใช้ในการดูแลตนเองเพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นผู้สูงวัยสุขภาพดีมีความสุข

  2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถถ่ายทอดความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพตนเองแก่ประชาชนทั่วไปและผู้ที่สนใจการดูแลตนเองสู่การเป็นผู้สูงวัยสุขภาพดีมีความสุข

หมายเหตุ

1. ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

2. ผู้เรียนจะสามารถทำข้อสอบ Posttest ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น

อาจารย์ผู้สอน

  • ทีมคณาจารย์จาก CHULA ARi

คอร์สแนะนำ