การวิเคราะห์การตัดสินใจและการจัดการความเสี่ยง

 • โดย : รศ. ดร.วีระศักดิ์ ลิขิตเรืองศิลป์
 • รหัส : CHULAMOOC3021
 • หมู่ :
  การจัดการ
ลงทะเบียนเรียน

ช่วงเวลาเรียนสำหรับบุคคลทั่วไป

เปิดล่าสุด
รุ่นที่ 1
 • เริ่มลงทะเบียน 5 มกราคม 2567
 • สิ้นสุดการเรียน 29 กุมภาพันธ์ 2567
เนื้อหา
4 บทเรียน
กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวน 5,000 คน
เกณฑ์การเรียนจบ
ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป
แพลตฟอร์ม
myCourseVille

เกี่ยวกับรายวิชา

รายวิชา การวิเคราะห์การตัดสินใจและการจัดการความเสี่ยง เนื้อหาจะกล่าวถึงความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับความน่าจะเป็นและสถิติ ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม การวิเคราะห์การตัดสินใจ การจัดการความเสี่ยง และเครื่องมือวิเคราะห์อื่น ๆ เพื่อช่วยในการตัดสินใจ 

เนื้อหารายวิชา

  หัวข้อวิชา การวิเคราะห์การตัดสินใจและการจัดการความเสี่ยง ประกอบด้วย

  บทที่ 1 เกริ่นนำและความรู้พื้นฐาน 

  บทที่ 2 การวิเคราะห์การตัดสินใจ 

  บทที่ 3 การจัดการความเสี่ยง 

  บทที่ 4 เครื่องมือวิเคราะห์อื่น ๆ เพื่อช่วยในการตัดสินใจ

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz) และแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 50 คะแนน และคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 50 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป จึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้ 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจในหลักการพื้นฐานและเครื่องมือเพื่อใช้ในการวิเคราะห์การตัดสินใจ และการจัดการความเสี่ยง 

  2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้สำหรับวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่ยุ่งยากและซับซ้อนได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

หมายเหตุ

1. ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

2. ผู้เรียนจะสามารถทำข้อสอบ Posttest ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น

อาจารย์ผู้สอน

  • รศ. ดร.วีระศักดิ์ ลิขิตเรืองศิลป์

  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

คอร์สแนะนำ