แนวทางการออกแบบบ้านประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

 • โดย : ผศ.สรายุทธ ทรัพย์สุข
 • รหัส : CHULAMOOC2017
 • หมู่ :
  เทคโนโลยี
ลงทะเบียนเรียน

ช่วงเวลาเรียนสำหรับบุคคลทั่วไป

รุ่นที่ 2
 • เริ่มลงทะเบียน 4 สิงหาคม 2566
 • สิ้นสุดการเรียน 30 กันยายน 2566
รุ่นที่ 1
 • เริ่มลงทะเบียน 5 สิงหาคม 2565
 • สิ้นสุดการเรียน 30 กันยายน 2565
เนื้อหา
8 บทเรียน
กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวน 5,000 คน
เกณฑ์การเรียนจบ
ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป
แพลตฟอร์ม
myCourseVille

เกี่ยวกับรายวิชา

แนวทางการออกแบบบ้านประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จะมีเนื้อหาวิชาให้ความรู้แก่ นิสิต นักศึกษา นักออกแบบและประชาชนทั่วไป ด้านความเข้าใจในเรื่องบ้านประหยัดพลังงานอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แนวทางการออกแบบ และตัวอย่างการออกแบบบ้านประหยัดพลังงานที่ได้จากการประกวด ตลอดจนให้ประชาชนสามารถ download แบบก่อสร้างบ้าน เอกสารแนะนำด้านการประหยัดพลังงานและราคากลางเพื่อนำไปพัฒนาใช้ได้จริง

เนื้อหารายวิชา

  หัวข้อวิชา แนวทางการออกแบบบ้านประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย

  บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพลังงานและสิ่งแวดล้อม

  บทที่ 2 เทคโนโลยีการประหยัดพลังงานและการออกแบบอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

  บทที่ 3 บ้านประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในต่างประเทศ

  บทที่ 4 เรือนพื้นถิ่น และการนำมาประยุกต์ใช้

  บทที่ 5 สภาพแวดล้อมและปัจจัยที่ส่งผลต่อการออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน

  บทที่ 6 ตัวอย่างอาคารประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

  บทที่ 7 ตัวอย่างการออกแบบบ้าน

  บทที่ 8 การประกวดออกแบบบ้านประหยัดพลังงานและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

1. มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะเป็นคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 100 คะแนน

2. ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป และเรียนจบภายในเวลาที่กำหนดจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบบ้านประหยัดพลังงาน อาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

  2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาใช้ได้จริง

หมายเหตุ

1. ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

2. แบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) ในแต่ละวิชาจะสามารถทำได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้น

อาจารย์ผู้สอน

  • ผศ.สรายุทธ ทรัพย์สุข

  • ภาควิชาสถาปัตยกรรม

   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คอร์สแนะนำ