การออกแบบงานวิจัยด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

 • โดย : รศ. ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์, นพ.ธนวินท์ นพโสภณ ร่วมกับ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
 • รหัส : CHULAMOOC5022
 • หมู่ :
  สุขภาพ
ลงทะเบียนเรียน

ช่วงเวลาเรียนสำหรับบุคคลทั่วไป

เปิดล่าสุด
รุ่นที่ 2
 • เริ่มลงทะเบียน 5 พฤษภาคม 2566
 • สิ้นสุดการเรียน 30 มิถุนายน 2566
รุ่นที่ 1
 • เริ่มลงทะเบียน 2 เมษายน 2564
 • สิ้นสุดการเรียน 31 พฤษภาคม 2564
เนื้อหา
10 บทเรียน
กลุ่มเป้าหมาย
นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวน 5,000 คน
เกณฑ์การเรียนจบ
ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป
แพลตฟอร์ม
myCourseVille

เกี่ยวกับรายวิชา

วิชา การออกแบบงานวิจัยด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นการส่งเสริม รักษา ป้องกัน และฟื้นฟูโรคด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ถูกใช้และสืบทอดติดต่อกันมาเป็นเวลานาน โดยส่วนมากการถ่ายทอดมักเป็นในครอบครัว เครือญาติ ศิษย์อาจารย์ หรือจากตำรามาตรฐาน อย่างไรก็ดี เนื้อหาและความถูกต้องยังไม่ได้รับการพิสูจน์ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์มากเพียงพอ ทำให้การยอมรับด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกยังถูกจำกัดอยู่ในวงแคบ และไม่ได้รับการยอมรับเท่าที่ควรจากแพทย์แผนปัจจุบัน การออกแบบงานวิจัยด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกด้วยมาตรฐานเดียวกับงานวิจัยของแพทย์แผนปัจจุบัน จะช่วยให้การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมีหลักฐานที่สนับสนุน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการรักษาโรคต่าง ๆ และสามารถคลายข้อกังขาที่มีในอดีตได้

เนื้อหารายวิชา

  เนื้อหารายวิชา การออกแบบงานวิจัยด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประกอบไปด้วย

  1. การวิจัย การประเมินโครงการ และการพัฒนาคุณภาพ (Research, Program Evaluation, and Quality Improvement)

  ความแตกต่างระหว่างการวิจัย การประเมินโครงการ และการพัฒนาคุณภาพ

  การวิจัยด้านการแพทย์แผนไทย

  ลักษณะพิเศษของสภาการแพทย์แผนไทย

  ความแตกต่างระหว่างสรรพคุณและข้อบ่งใช้

  กรอบแนวคิดในการทำวิจัยด้านการแพทย์แผนไทย

  Interview: กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์


  2. การทบทวนวรรณกรรม (Literature and Systematic Review)

  การทบทวนวรรณกรรมแบบทั่วไป

  ความลำเอียงที่เกิดจากการรายงาน

  การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ

  PRISMA Guideline

  Interview: ปัทมา โพธิสัตย์


  3. การศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Study)

  การรายงานผู้ป่วย

  การรายงานผู้ป่วยหลายราย

  การวิจัยเอกสาร

  CARE, SRQR, COREQ Guidelines


  4. การศึกษาเชิงสังเกต (Observational Study)

  การศึกษาเชิงสังเกตแบบภาคตัดขวาง

  การศึกษาเชิงสังเกตแบบย้อนหลัง

  การศึกษาเชิงสังเกตแบบไปข้างหน้า

  สถิติอย่างง่ายสำหรับการศึกษาเชิงสังเกต

  STROBE Guideline

  Interview: ศิริลักษณ์ สังติ้น Retrospective Observational study

  Interview: โสภิดา แก้วนาหลวง Prospective Observational study


  5. การกำหนดตัวแปรสำหรับการวิจัย (Defining Research Variables)

  การกำหนดตัวแปรต้น

  การกำหนดตัวแปรตาม

  การกำหนดตัวแปรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง


  6. การวัดผลลัพธ์​ (Outcome Measurement)

  การวัดผลลัพธ์แบบ Objective

  การวัดผลลัพธ์แบบ Subjective


  7. การวิเคราะห์ข้อมูติทุติยภูมิ (Secondary Data Analysis)


  ความแตกต่างระหว่างข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ

  การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลทุติยภูมิ

  Interview: ศุศราภรณ์ สามประดิษฐ์


  8. การศึกษาเชิงทดลอง (Experimental Study)


  ความแตกต่างระหว่างการศึกษาเชิงสังเกตและการศึกษาเชิงทดลอง

  สถิติอย่างง่ายสำหรับการเปรียบเทียบผลการรักษา

  การเลือกกลุ่มควบคุม

  CONSORT Statement

  Interview: รศ.นพ.ประเดิมชัย คงคำ


  9. การประเมินผลโครงการและการพัฒนาคุณภาพ (Program Evaluation & Quality Improvement)


  โครงการและวัตถุประสงค์ของโครงการ

  การประเมินผลแบบ Summative

  การประเมินผลแบบ Formative

  การพัฒนาคุณภาพการบริบาลและการบริการ

  SQUIRE, AGREE, RIGHT Guidelines


  10. จริยธรรมการวิจัย (Research Ethics)


  คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

  การพิจารณาแบบ Exempted / Expedited / Full Board

  Thai Clinical Trial Registry

  Interview: กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz) และแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 50 คะแนน และคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 50 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไปจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักและวิธีการออกแบบงานวิจัยด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

  2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายข้อดี ข้อเสีย ของรูปแบบการวิจัย

  3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายการกำหนดตัวแปรสำหรับงานวิจัย

  4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายการวัดผลลัพธ์

  5. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายการประเมินโครงการ และการพัฒนาคุณภาพ

  6. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักจริยธรรมการวิจัย

หมายเหตุ

1. ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

2. ผู้เรียนจะสามารถทำข้อสอบ Posttest ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น

อาจารย์ผู้สอน

  • รศ. ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์
  • ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์
  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • กรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก
  • กระทรวงสาธารณสุข