การออกแบบงานวิจัยด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

 • โดย : รศ. ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์, นพ.ธนวินท์ นพโสภณ ร่วมกับ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
 • รหัส : CHULAMOOC5022
 • หมู่ :
  สุขภาพ
ลงทะเบียนเรียน

ช่วงเวลาเรียนสำหรับบุคคลทั่วไป

เปิดล่าสุด
รุ่นที่ 3
 • เรียนได้ตลอดปี 2567
รุ่นที่ 2
 • เริ่มลงทะเบียน 5 พฤษภาคม 2566
 • สิ้นสุดการเรียน 31 ธันวาคม 2566
รุ่นที่ 1
 • เริ่มลงทะเบียน 2 เมษายน 2564
 • สิ้นสุดการเรียน 31 พฤษภาคม 2564
เนื้อหา
10 บทเรียน
กลุ่มเป้าหมาย
นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวน 5,000 คน
เกณฑ์การเรียนจบ
ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป
แพลตฟอร์ม
myCourseVille

เกี่ยวกับรายวิชา

วิชา การออกแบบงานวิจัยด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นการส่งเสริม รักษา ป้องกัน และฟื้นฟูโรคด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ถูกใช้และสืบทอดติดต่อกันมาเป็นเวลานาน โดยส่วนมากการถ่ายทอดมักเป็นในครอบครัว เครือญาติ ศิษย์อาจารย์ หรือจากตำรามาตรฐาน อย่างไรก็ดี เนื้อหาและความถูกต้องยังไม่ได้รับการพิสูจน์ด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์มากเพียงพอ ทำให้การยอมรับด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกยังถูกจำกัดอยู่ในวงแคบ และไม่ได้รับการยอมรับเท่าที่ควรจากแพทย์แผนปัจจุบัน การออกแบบงานวิจัยด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกด้วยมาตรฐานเดียวกับงานวิจัยของแพทย์แผนปัจจุบัน จะช่วยให้การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกมีหลักฐานที่สนับสนุน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการรักษาโรคต่าง ๆ และสามารถคลายข้อกังขาที่มีในอดีตได้

เนื้อหารายวิชา

  เนื้อหารายวิชา การออกแบบงานวิจัยด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประกอบด้วย

  บทที่ 1 การวิจัย การประเมินโครงการ และการพัฒนาคุณภาพ (Research, Program Evaluation, and Quality Improvement)

  บทที่ 2 การทบทวนวรรณกรรม (Literature and Systematic Review)

  บทที่ 3 การศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative Study)

  บทที่ 4 การศึกษาเชิงสังเกต (Observational Study)

  บทที่ 5 การกำหนดตัวแปรสำหรับการวิจัย (Defining Research Variables)

  บทที่ 6 การวัดผลลัพธ์​ (Outcome Measurement)

  บทที่ 7 การวิเคราะห์ข้อมูติทุติยภูมิ (Secondary Data Analysis)

  บทที่ 8 การศึกษาเชิงทดลอง (Experimental Study)

  บทที่ 9 การประเมินผลโครงการและการพัฒนาคุณภาพ (Program Evaluation & Quality Improvement)

  บทที่ 10 จริยธรรมการวิจัย (Research Ethics)

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz) และแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 50 คะแนน และคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 50 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไปจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักและวิธีการออกแบบงานวิจัยด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

  2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายข้อดี ข้อเสีย ของรูปแบบการวิจัย

  3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายการกำหนดตัวแปรสำหรับงานวิจัย

  4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายการวัดผลลัพธ์

  5. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายการประเมินโครงการ และการพัฒนาคุณภาพ

  6. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักจริยธรรมการวิจัย

หมายเหตุ

1. ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

2. ผู้เรียนจะสามารถทำข้อสอบ Posttest ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น

อาจารย์ผู้สอน

  • รศ. ดร.นพ.กฤษณ์ พงศ์พิรุฬห์

  • ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม
   คณะแพทยศาสตร์

  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • กรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก
  • กระทรวงสาธารณสุข

คอร์สแนะนำ