เรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องของเรา : Shelldon ชวนน้องรักษ์โลก เรื่องมลพิษทางทะเล

 • โดย :
 • รหัส : CHULAMOOC2646
 • หมู่ :
  เทคโนโลยี
ลงทะเบียนเรียน

ช่วงเวลาเรียนสำหรับบุคคลทั่วไป

เปิดล่าสุด
รุ่นที่ 1
 • เริ่มลงทะเบียน 20 ธันวาคม 2565
 • สิ้นสุดการเรียน 31 ธันวาคม 2566
เนื้อหา
8 บทเรียน
กลุ่มเป้าหมาย
นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวน 5,000 คน
เกณฑ์การเรียนจบ
ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป
แพลตฟอร์ม
myCourseVille

เกี่ยวกับรายวิชา

วิชา เรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องของเรา : Shelldon ชวนน้องรักษ์โลก เรื่องมลพิษทางทะเล จะกล่าวถึงความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมลพิษทางทะเลและการจัดการอย่างครบวงจร ซึ่งมีความสอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่ 14 ด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน โดยรายวิชานี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ทราบถึงแหล่งที่มา สาเหตุ และผลกระทบที่เกิดจากมลพิษทางทะเล ตลอดจนเทคโนโลยี นวัตกรรม และนโยบายต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างทักษะในการคิดวิเคราะห์ ทำความเข้าใจปัญหา พร้อมทั้งหาแนวทางการรับมือที่เหมาะสม เพื่อต่อยอดสู่การนำผลลัพธ์ที่ได้ไปผสมผสานกับองค์ความรู้ในหลากหลายสาขาวิชา ควบคู่ไปกับการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรและสภาพแวดล้อมทางทะเล ซึ่งจะนำไปสู่การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน

หัวข้อวิชา เรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องของเรา : Shelldon ชวนน้องรักษ์โลก เรื่องมลพิษทางทะเล

บทที่ 1 มลพิษทางทะเล
1.1 เพื่อนใหม่ตัวร้ายมาจากไหน (นะ)

1.2 เจออีกแล้ว (นะ) เพื่อนตัวร้าย

1.3 เพื่อตัวร้ายทำร้ายทะเล

บทที่ 2 น้ำมันรั่ว

2.1 ปีศาจมืดแห่งท้องทะเล

2.2 บทสรุปเจ้าปีศาจ

บทที่ 3 ขยะพลาสติกและไมโครพลาสติก

3.1 วายร้ายตัวจิ๋ว

3.2 ภารกิจพิชิตเจ้าตัวจิ๋ว

บทที่ 4 ผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเล

4.1 รัก(ษา) ทะเล

4.2  มหาสมุทรที่เรารัก

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เรียนได้ทราบถึงสาเหตุของการเกิดมลพิษทางทะเลไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นบนบกหรือกิจกรรมในทะเล อีกทั้งยังชี้ให้เห็นถึงผลกระทบของมลพิษทะเลที่มีต่อระบบนิเวศและสุขภาพมนุษย์
  2. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจถึงสถานการณ์และปัญหามลพิษทางทะเลที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน  ตลอดจนการสร้างความตระหนักจนนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz) และแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 50 คะแนน และคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 50 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไปจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

หมายเหตุ

  1. ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป
  2. ผู้เรียนจะสามารถทำข้อสอบ Posttest ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น

อาจารย์ผู้สอน

  • ศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล

  • ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

   คณะวิศวกรรมศาสตร์

  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • ดร.ณัฐวิญญ์ ชวเลิศพรศิยา

  • คณะวิศวกรรมศาสตร์

  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • ศ. ดร.สุชนา ชวนิชย์

  • ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
   คณะวิทยาศาสตร์

  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • ศ. ดร.เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์

  • บัณฑิตวิทยาลัย

  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • รศ. ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์

  • ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล

   คณะประมง

  • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  • ดร.วิจารย์ สิมาฉายา

  • สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

  • คุณหญิง ทองทิพ รัตนะรัต

  • สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย