เรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องของเรา: Shelldon ชวนน้องรักษ์โลก เรื่องมลพิษทางทะเล

 • โดย : ศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล และคณะ
 • รหัส : CHULAMOOC2646
 • หมู่ :
  เทคโนโลยี
ลงทะเบียนเรียน

ช่วงเวลาเรียนสำหรับบุคคลทั่วไป

เปิดล่าสุด
รุ่นที่ 1
 • เริ่มลงทะเบียน 20 ธันวาคม 2565
 • สิ้นสุดการเรียน 31 ธันวาคม 2567
เนื้อหา
4 บทเรียน
กลุ่มเป้าหมาย
นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวน 5,000 คน
เกณฑ์การเรียนจบ
ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป
แพลตฟอร์ม
myCourseVille

เกี่ยวกับรายวิชา

รายวิชา เรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องของเรา: Shelldon ชวนน้องรักษ์โลก เรื่องมลพิษทางทะเล จะกล่าวถึงความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับมลพิษทางทะเลและการจัดการอย่างครบวงจร ซึ่งมีความสอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืนเป้าหมายที่ 14 ด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน โดยรายวิชานี้มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ทราบถึงแหล่งที่มา สาเหตุ และผลกระทบที่เกิดจากมลพิษทางทะเล ตลอดจนเทคโนโลยี นวัตกรรม และนโยบายต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างทักษะในการคิดวิเคราะห์ ทำความเข้าใจปัญหา พร้อมทั้งหาแนวทางการรับมือที่เหมาะสม เพื่อต่อยอดสู่การนำผลลัพธ์ที่ได้ไปผสมผสานกับองค์ความรู้ในหลากหลายสาขาวิชา ควบคู่ไปกับการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรและสภาพแวดล้อมทางทะเล ซึ่งจะนำไปสู่การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน

เนื้อหารายวิชา

  เนื้อหารายวิชา เรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องของเรา: Shelldon ชวนน้องรักษ์โลก เรื่องมลพิษทางทะเล ประกอบด้วย

  บทที่ 1 มลพิษทางทะเล

  บทที่ 2 น้ำมันรั่ว

  บทที่ 3 ขยะพลาสติกและไมโครพลาสติก

  บทที่ 4 ผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเล

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz) และแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 50 คะแนน และคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 50 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไปจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เรียนได้ทราบถึงสาเหตุของการเกิดมลพิษทางทะเลไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นบนบกหรือกิจกรรมในทะเล อีกทั้งยังชี้ให้เห็นถึงผลกระทบของมลพิษทะเลที่มีต่อระบบนิเวศและสุขภาพมนุษย์

  2. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจถึงสถานการณ์และปัญหามลพิษทางทะเลที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน  ตลอดจนการสร้างความตระหนักจนนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น

หมายเหตุ

1. ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

2. ผู้เรียนจะสามารถทำข้อสอบ Posttest ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น

อาจารย์ผู้สอน

  • ศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล

  • ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

   คณะวิศวกรรมศาสตร์

  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • ดร.ณัฐวิญญ์ ชวเลิศพรศิยา

  • คณะวิศวกรรมศาสตร์

  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • ศ. ดร.สุชนา ชวนิชย์

  • ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
   คณะวิทยาศาสตร์

  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • ศ. ดร.เผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์

  • บัณฑิตวิทยาลัย

  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • รศ. ดร.ธรณ์ ธำรงนาวาสวัสดิ์

  • ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล

   คณะประมง

  • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  • ดร.วิจารย์ สิมาฉายา

  • สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

  • คุณหญิง ทองทิพ รัตนะรัต

  • สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

คอร์สแนะนำ