การทดสอบสมรรถภาพการใช้ภาษาไทยสำหรับผู้พูดภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ

 • โดย : ทีมคณาจารย์สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รหัส : CHULAMOOC4025
 • หมู่ :
  ศิลปะและการพัฒนาตนเอง
ลงทะเบียนเรียน

ช่วงเวลาเรียนสำหรับบุคคลทั่วไป

เปิดล่าสุด
รุ่นที่ 1
 • เริ่มลงทะเบียน 8 มีนาคม 2567
 • สิ้นสุดการเรียน 30 เมษายน 2567
เนื้อหา
3 บทเรียน
กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวน 5,000 คน
เกณฑ์การเรียนจบ
ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป
แพลตฟอร์ม
myCourseVille

เกี่ยวกับรายวิชา

รายวิชา การทดสอบสมรรถภาพการใช้ภาษาไทยสำหรับผู้พูดภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ เนื้อหาจะกล่าวถึง การทดสอบสมรรถภาพการใช้ภาษาไทยสำหรับผู้พูดภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ (CU-TFL) ซึ่งเป็นแบบทดสอบที่พัฒนามาจากผลการวิจัยเพื่อสร้างและพัฒนาแบบทดสอบ รวมทั้งระบบจัดการทดสอบมาตั้งแต่ พ.ศ. 2550 และได้เริ่มดำเนินการจัดทดสอบอย่างเต็มรูปแบบใน พ.ศ. 2555 จนถึงปัจจุบัน เพื่อให้ผู้สนใจเข้ารับการทดสอบได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับแบบทดสอบนี้มากยิ่งขึ้น สถาบันภาษาไทยสิรินธร จึงต้องการให้ความรู้เกี่ยวกับการทดสอบทางภาษา ประเภทการประเมินผล/วัดผล ความสามารถ และระบบการทดสอบทางภาษาของสถาบันการทดสอบต่าง ๆ ในต่างประเทศ รวมถึงแนะนำการทดสอบสมรรถภาพการใช้ภาษาไทยสำหรับผู้พูดภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ (CU-TFL) ของสถาบันภาษาไทยสิรินธรให้กับชาวต่างประเทศที่มีความสนใจจะวัดผลการใช้ภาษาไทยของตนในทักษะ 4 ด้าน คือ การฟัง การอ่าน การเขียน และการพูด เพื่อนำผลการทดสอบใช้ในการเรียนต่อสมัครงาน หรือเพื่อให้ทราบระดับสมรรถภาพการใช้ภาษาไทยของตนเอง 

เนื้อหารายวิชา

  หัวข้อวิชา การทดสอบสมรรถภาพการใช้ภาษาไทยสำหรับผู้พูดภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ ประกอบด้วย

  บทที่ 1 การทดสอบทางภาษาคืออะไร 

  บทที่ 2 รายละเอียดของ CU-TFL 

  บทที่ 3 แบบทดสอบ CU-TFL

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะเป็นคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 100 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป และเรียนจบภายในเวลาที่กำหนด จึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้  

วัตถุประสงค์

  เพื่อให้ผู้ทดสอบทราบถึงลักษณะของการทดสอบสมรรถภาพการใช้ภาษาไทยสำหรับผู้พูดภาษาไทยเป็นภาษาต่างประเทศ คำอธิบายระดับสมรรถภาพ และข้อมูลอื่น ๆ ที่ควรทราบได้อย่างถูกต้อง 

หมายเหตุ

1. ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

2. ผู้เรียนจะสามารถทำข้อสอบ Posttest ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น

อาจารย์ผู้สอน

  • ทีมคณาจารย์สถาบันภาษาไทยสิรินธร

  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย