เรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องของเรา: ขยะ ปัญหาสำคัญหรือทองคำของสังคม (อส.)

 • โดย : ศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
 • รหัส : CHULAMOOC2644
 • หมู่ :
  เทคโนโลยี

ช่วงเวลาเรียนสำหรับผู้ร่วมโครงการ

เปิดล่าสุด
ช่วงเวลาเรียนสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ
 • เริ่มลงทะเบียน 12 เมษายน 2567
เนื้อหา
6 บทเรียน
กลุ่มเป้าหมาย
เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
เกณฑ์การเรียนจบ
ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป
แพลตฟอร์ม
myCourseVille

เกี่ยวกับรายวิชา

รายวิชา เรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องของเรา ตอน: ขยะ ปัญหาสำคัญหรือทองคำของสังคม จะมีเนื้อหากล่าวถึง ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับขยะมูลฝอยชุมชนและการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนอย่างครบวงจร โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ทราบแนวคิดและความสำคัญ รวมถึงเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องการจัดการปัญหา ควบคู่ไปกับการเพิ่มทักษะในการวิเคราะห์ และทำความเข้าใจปัญหา พร้อมทั้งแนวทางการปฏิบัติที่เหมาะสม รวมถึงกรนำผลลัพธ์ที่ได้ไปผสมผสานกับความรู้ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของสภาพแวดล้อม ตลอดจนแนวทางการมีส่วนร่วมในการจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น

เนื้อหารายวิชา

  เนื้อหาในรายวิชา เรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องของเรา: ขยะ ปัญหาสำคัญหรือทองคำของสังคม ประกอบด้วย

  บทที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับขยะมูลฝอยประเทศไทย

  บทที่ 2 การลดปริมาณขยะต้นทางและการคัดแยกขยะ

  บทที่ 3 การจัดการขยะอันตราย

  บทที่ 4 การจัดการขยะรีไซเคิล

  บทที่ 5 การจัดการขยะอาหารและขยะอินทรีย์

  บทที่ 6 เทคโนโลยีเพื่อการจัดการขยะ

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz) และแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 50 คะแนน และคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 50 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไปจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจถึงความหมายที่แท้จริงของขยะมูลฝอยและแนวทางการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

  2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้จากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ในบริบทและรูปแบบต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร สังคม ประเทศชาติ รวมไปถึงสร้างความยั่งยืนให้กับสังคมโลกต่อไป

หมายเหตุ

1. ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

2. ผู้เรียนจะสามารถทำข้อสอบ Posttest ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น

อาจารย์ผู้สอน

  • ศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล

  • ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
   คณะวิศวกรรมศาสตร์

  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คอร์สแนะนำ