กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานและองค์กรธุรกิจ (สพฐ.)

 • โดย : รศ. ดร.ปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง, ผศ. ดร.ปิติ เอี่ยมจำรูญลาภ และ อ. ดร.พีรพัฒ โชคสุวัฒนสกุล
 • รหัส : CHULAMOOC2611
 • หมู่ :
  ศิลปะและการพัฒนาตนเอง

ช่วงเวลาเรียนสำหรับผู้ร่วมโครงการ

ช่วงเวลาเรียนสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ
 • เริ่มลงทะเบียน 15 มีนาคม 2564
 • สิ้นสุดการเรียน 31 ธันวาคม 2564
เนื้อหา
10 บทเรียน
กลุ่มเป้าหมาย
เจ้าหน้าที่ของรัฐ จำนวน 100,000 คน
เกณฑ์การเรียนจบ
ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 80 ขึ้นไป
แพลตฟอร์ม
myCourseVille

เกี่ยวกับรายวิชา

วิชาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับพนักงาน จะมีเนื้อหาทั้งหมด 10 บท จะนำเสนอเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ภาครัฐทราบและเข้าใจหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และประเด็นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทักษะที่ผู้เรียนจะได้พัฒนาเมื่อเรียนวิชานี้ คือ ผู้เรียนในฐานะพนักงานเจ้าหน้าที่ภาครัฐจะตระหนักรู้ มีความรู้และความเข้าใจและสามารถดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามหลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เนื้อหารายวิชา

  หัวข้อวิชา การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับพนักงาน

  บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  บทที่ 2 ข้อมูลส่วนบุคคลและกิจกรรมการประมวลผล

  บทที่ 3 ฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ตอนที่ 1

  บทที่ 4 ฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ตอนที่ 2

  บทที่ 5 ฐานการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ตอนที่ 3

  บทที่ 6 หน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ตอนที่ 1

  บทที่ 7 หน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ตอนที่ 2

  บทที่ 8 ข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

  บทที่ 9 สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

  บทที่ 10 การโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ


เกณฑ์การวัดและประเมินผล

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะเป็นคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 100 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 80 ขึ้นไป และเรียนจบภายในเวลาที่กำหนด จึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้ 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสร้างความตระหนักรู้สำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ภาครัฐทุกระดับ ให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

  2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตามหลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หมายเหตุ

1. ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

2. ผู้เรียนจะสามารถทำข้อสอบ Posttest ได้มากกว่า 1 ครั้ง

อาจารย์ผู้สอน

  • รศ. ดร.ปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง
  • คณะนิติศาสตร์
  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ผศ. ดร.ปิติ เอี่ยมจำรูญลาภ
  • คณะนิติศาสตร์
  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • อ. ดร.พีรพัฒ โชคสุวัฒนสกุล
  • อาจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์
  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คอร์สแนะนำ