การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง (PTT OR)

 • โดย : รศ. ดร.สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล
 • รหัส : CHULAMOOC4018.PTTOR
 • หมู่ :
  ศิลปะและการพัฒนาตนเอง

ช่วงเวลาเรียนสำหรับผู้ร่วมโครงการ

ช่วงเวลาเรียนสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ
 • เริ่มลงทะเบียน 18 มิถุนายน 2567
 • สิ้นสุดการเรียน 18 กันยายน 2567
COMING SOON
เนื้อหา
8 บทเรียน
กลุ่มเป้าหมาย
พนักงานบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) จำนวน 66 คน
เกณฑ์การเรียนจบ
ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป
แพลตฟอร์ม
myCourseVille

เกี่ยวกับรายวิชา

รายวิชา การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง จะนำเสนอเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการมโนทัศน์ หลักการ เป้าหมาย และความเป็นมาของการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองในโลกยุคใหม่ คุณลักษณะของผู้เรียนผู้ใหญ่ กระบวนการจัดการเรียนรู้และการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง เทคนิค วิธีการ และเครื่องมือต่าง ๆ สำหรับช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างเหมาะสม การจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ บทบาทของผู้สอนในฐานะผู้นำการส่งเสริมการเรียนรู้

เนื้อหารายวิชา

  เนื้อหารายวิชา การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง ประกอบด้วย

  บทที่ 1 แนวคิดและมโนทัศน์การเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง

  บทที่ 2 จิตวิทยาการเรียนรู้ และคุณลักษณะของผู้เรียนผู้ใหญ่

  บทที่ 3 คุณลักษณะของผู้เรียนผู้ใหญ่

  บทที่ 4 การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง

  บทที่ 5 การจัดกระบวนการเรียนรู้ และการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง

  บทที่ 6 เทคนิค วิธีการ และเครื่องมือสำหรับช่วยให้เกิดการเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง

  บทที่ 7 การจัดสภาพแวดล้อม และบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้

  บทที่ 8 บทบาทของผู้สอนในฐานะผู้นำการส่งเสริมการเรียนรู้

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะเป็นคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 100 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป และเรียนจบภายในเวลาที่กำหนดจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อวิเคราะห์มโนทัศน์ หลักการ และความเป็นมาของการเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง

  2. เพื่อบอกลักษณะจิตวิทยาการเรียนรู้และคุณลักษณะของผู้เรียนผู้ใหญ่

  3. เพื่ออธิบายแนวคิดสำคัญในการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง

  4. เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้เทคนิค วิธีการ และเครื่องมือต่าง ๆ อย่างเหมาะสม

  5. เพื่อออกแบบสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้

  6. เพื่อนำเสนอบทบาทของผู้สอนในฐานะผู้นำการส่งเสริมเรียนรู้ด้วยการนำตนเอง

หมายเหตุ

1. ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

2. ผู้เรียนจะสามารถทำข้อสอบ Posttest ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น

อาจารย์ผู้สอน

  • รศ. ดร.สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล

  • ภาควิชาการศึกษาตลอดชีวิต
   คณะครุศาสตร์

  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คอร์สแนะนำ