Solving Everyday Life Problems with Computational Thinking (PTT OR)

 • โดย : รศ. ดร.โปรดปราน บุณยพุกกณะ และ ผศ. ดร.นฤมล ประทานวณิช
 • รหัส : CHULAMOOC2018.PTTOR
 • หมู่ :
  เทคโนโลยี

ช่วงเวลาเรียนสำหรับผู้ร่วมโครงการ

ช่วงเวลาเรียนสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ
 • เริ่มลงทะเบียน 18 มิถุนายน 2567
 • สิ้นสุดการเรียน 18 กันยายน 2567
COMING SOON
เนื้อหา
6 บทเรียน
กลุ่มเป้าหมาย
พนักงานบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) จำนวน 66 คน
เกณฑ์การเรียนจบ
ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป
แพลตฟอร์ม
myCourseVille

เกี่ยวกับรายวิชา

รายวิชา Solving Everyday Life Problems with Computational Thinking จะแบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ การแยกส่วนประกอบและการย่อยปัญหา (Decomposition)  การหารูปแบบ (Pattern Recognition)  การคิดเชิงนามธรรม (Abstraction)  และขั้นตอนวิธี (Algorithm) เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระเบียบ และมีขั้นตอนการแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นจนจบได้อย่างถูกต้องและชัดเจน 

เนื้อหารายวิชา

  หัวข้อวิชา Solving Everyday Life Problems with Computational Thinking ประกอบด้วย

  บทที่ 1 Introduction Computational Thinking 

  บทที่ 2 การแยกส่วนประกอบและการย่อยปัญหา (Decomposition) 

  บทที่ 3 การหารูปแบบ (Pattern Recognition) 

  บทที่ 4 การคิดเชิงนามธรรม (Abstraction) 

  บทที่ 5 ขั้นตอนวิธี (Algorithm) 

  บทที่ 6 Big Problem 

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz) และแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 50 คะแนน และคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 50 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไปจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้ 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระเบียบ 

  2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

หมายเหตุ

1. ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป 

2. ผู้เรียนจะสามารถทำข้อสอบ Posttest ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น

อาจารย์ผู้สอน

  • รศ. ดร.โปรดปราน บุณยพุกกณะ

  • ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
   คณะวิศวกรรมศาสตร์  

  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • ผศ. ดร.นฤมล ประทานวณิช

  • ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์
   คณะวิทยาศาสตร์

  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คอร์สแนะนำ