เรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องของเรา: ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ จัดการพลาสติก (อส.)

 • โดย : ศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล
 • รหัส : CHULAMOOC2645
 • หมู่ :
  เทคโนโลยี

ช่วงเวลาเรียนสำหรับผู้ร่วมโครงการ

เปิดล่าสุด
ช่วงเวลาเรียนสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ
 • เริ่มลงทะเบียน 12 เมษายน 2567
เนื้อหา
6 บทเรียน
กลุ่มเป้าหมาย
เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
เกณฑ์การเรียนจบ
ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป
แพลตฟอร์ม
myCourseVille

เกี่ยวกับรายวิชา

รายวิชา เรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องของเรา: ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ จัดการพลาสติก เนื้อหาวิชาจะนำเสนอเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสถานการณ์ของขยะพลาสติกและการจัดการขยะพลาสติกอย่างครบวงจร โดยมุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ทราบแนวคิดและความสำคัญ เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องการจัดการปัญหา รวมถึงแนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจหมุนเวียน ควบคู่ไปกับการเพิ่มทักษะในการวิเคราะห์ และทำความเข้าใจปัญหาพร้อมทั้งหาแทนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม

เนื้อหารายวิชา

  หัวข้อวิชา เรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องของเรา: ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ จัดการพลาสติก ประกอบด้วย

  บทที่ 1 สถานการณ์ขยะพลาสติก

  บทที่ 2 การผลิตและประเภทพลาสติก

  บทที่ 3 ผลกระทบของขยะพลาสติกต่อสิ่งแวดล้อม

  บทที่ 4 การจัดการขยะพลาสติก (ในครัวเรือน)

  บทที่ 5 การจัดการขยะพลาสติก (หลังออกจากครัวเรือน)

  บทที่ 6 เศรษฐกิจหมุนเวียนและการปรับพฤติกรรม

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz) และแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 50 คะแนน และคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 50 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไปจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเผยแพร่ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับขยะพลาสติกและการจัดการขยะพลาสติกอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

  2. เพื่อให้ผู้เรียนทราบถึงที่มา ความสำคัญ และเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องการจัดการปัญหาขยะพลาสติก

  3. เพื่อเพิ่มทักษะให้ผู้เรียนในการวิเคราะห์ และทำความเข้าใจปัญหา พร้อมทั้งหาแนวทางในการปฏิบัติที่เหมาะสม

หมายเหตุ

1. ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

2. ผู้เรียนจะสามารถทำข้อสอบ Posttest ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น

อาจารย์ผู้สอน

  • ศ. ดร.พิสุทธิ์ เพียรมนกุล

  • ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
   คณะวิศวกรรมศาสตร์

  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คอร์สแนะนำ