ปลุกพลังความคิดสร้างสรรค์ (PTT OR)

 • โดย : อ.ธงชัย โรจน์กังสดาล
 • รหัส : CHULAMOOC4008.PTTOR
 • หมู่ :
  ศิลปะและการพัฒนาตนเอง

ช่วงเวลาเรียนสำหรับผู้ร่วมโครงการ

ช่วงเวลาเรียนสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ
 • เริ่มลงทะเบียน 17 พฤษภาคม 2567
 • สิ้นสุดการเรียน 17 สิงหาคม 2567
COMING SOON
เนื้อหา
8 บทเรียน
กลุ่มเป้าหมาย
พนักงานบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) จำนวน 50 คน
เกณฑ์การเรียนจบ
ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป
แพลตฟอร์ม
myCourseVille

เกี่ยวกับรายวิชา

รายวิชา ปลุกพลังความคิดสร้างสรรค์ (PTT OR) จะนำเสนอเกี่ยวกับเทคนิคการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การจะเป็นนักสร้างสรรค์ผลงานที่ดีได้ ผู้เรียนจะต้องมี การจดบันทึก การตั้งคำถาม การสังเกต การหาไอเดียใหม่ๆ การลงมือทำ และลองหาแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา

เนื้อหารายวิชา

  เนื้อหารายวิชา ปลุกพลังความคิดสร้างสรรค์ (PTT OR) ประกอบด้วย

  บทที่ 1 โลกมหัศจรรย์ของความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม

  บทที่ 2 นักสร้างสรรค์ผลงาน

  บทที่ 3 การจดบันทึก

  บทที่ 4 การตั้งคำถาม

  บทที่ 5 การสังเกต

  บทที่ 6 การหาไอเดีย

  บทที่ 7 การลงมือทำ

  บทที่ 8 แหล่งเรียนรู้เพิ่มเติม

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz) และแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 50 คะแนน และคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 50 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป และเรียนจบภายในเวลาที่กำหนดจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญของการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

  2. เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้เทคนิคและหลักการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

  3. เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์เพื่อใช้ในการทำงาน และการใช้ชีวิต

หมายเหตุ

1. ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

2. แบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) ในแต่ละวิชาจะสามารถทำได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้น

อาจารย์ผู้สอน

  • อ.ธงชัย โรจน์กังสดาล

  • ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
   คณะวิศวกรรมศาสตร์

  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คอร์สแนะนำ