Exploring Digital Technology Landscape (PTT OR)

 • โดย : ผศ. ดร.นฤมล ประทานวณิช
 • รหัส : CHULAMOOC2671.PTTOR
 • หมู่ :
  เทคโนโลยี

ช่วงเวลาเรียนสำหรับผู้ร่วมโครงการ

ช่วงเวลาเรียนสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ
 • เริ่มลงทะเบียน 18 มิถุนายน 2567
 • สิ้นสุดการเรียน 18 กันยายน 2567
COMING SOON
เนื้อหา
8 บทเรียน
กลุ่มเป้าหมาย
พนักงานบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) จำนวน 66 คน
เกณฑ์การเรียนจบ
ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป
แพลตฟอร์ม
myCourseVille

เกี่ยวกับรายวิชา

ในยุคหลังจากที่อินเทอร์เน็ตถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลาย เทคโนโลยีใหม่ ๆ ได้ถูกพัฒนาขึ้นอย่างก้าวกระโดด ซึ่งมีผลกระทบกับบุคคล หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ในหลาย ๆ ด้าน รายวิชานี้จะให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีทั้งที่ใช้กันแพร่หลายในปัจจุบัน และเทคโนโลยีที่กำลังพัฒนาสำหรับโลกอนาคต อินเทอร์เน็ต วิวัฒนาการของเว็บไซต์ บริการบนคลาวด์ อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์ บล็อกเชน ความปลอดภัยทางไซเบอร์ ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

เนื้อหารายวิชา

  หัวข้อวิชา Exploring Digital Technology Landscape ประกอบด้วย

  Chapter 1 The Internet Era

  Chapter 2 The Web Evolution

  Chapter 3 Moving to the Cloud

  Chapter 4 Internet of thing (IoT)

  Chapter 5 The Data-driven World

  Chapter 6 Blockchain: The End of Middlemen

  Chapter 7 Human Protection in The Digital Age

  Chapter 8 Summary

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz) และแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 50 คะแนน และคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 50 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป จึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

วัตถุประสงค์

  1. อธิบายวิวัฒนาการของอินเทอร์เน็ต

  2. อธิบายแนวคิดเบื้องต้นของเว็บไซต์แต่ละยุค

  3. อธิบายโครงสร้างพื้นฐานของบริการบนคลาวด์

  4. อธิบายระบบนิเวศพื้นฐานในการเชื่อมโยงอุปกรณ์อัจฉริยะผ่านอินเตอร์เน็ต

  5. อธิบายแนวคิดเบื้องต้นในการวิเคราะห์ข้อมูลและการเรียนรู้ของเครื่อง

  6. อธิบายแนวคิดเบื้องต้นของเทคโนโลยีบล็อกเชน

  7. อธิบายแนวคิดเบื้องต้นในความปลอดภัยทางไซเบอร์และความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

หมายเหตุ

1. ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

2. ผู้เรียนจะสามารถทำข้อสอบ Posttest ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น

อาจารย์ผู้สอน

  • ผศ. ดร.นฤมล ประทานวณิช

  • ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์
   คณะวิทยาศาสตร์

  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คอร์สแนะนำ