สืบสานสาระมหาชาติ (คำหลวง)

 • โดย : ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา และ คณาจารย์คณะอักษรศาสตร์ ร่วมกับ ศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่น พ.ศ. 2510
 • รหัส : CHULAMOOC4007
 • หมู่ :
  ศิลปะและการพัฒนาตนเอง
ลงทะเบียนเรียน

ช่วงเวลาเรียนสำหรับบุคคลทั่วไป

เปิดล่าสุด
รุ่นที่ 2
 • เรียนได้ตลอดปี 2566
รุ่นที่ 1
 • เริ่มลงทะเบียน 26 มีนาคม 2562
 • สิ้นสุดการเรียน 31 พฤษภาคม 2562
เนื้อหา
6 บทเรียน
กลุ่มเป้าหมาย
นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
เกณฑ์การเรียนจบ
ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป
แพลตฟอร์ม
myCourseVille

เกี่ยวกับรายวิชา

วิชา สืบสานสาระมหาชาติ (คำหลวง) เป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดีเรื่องมหาชาติและการเทศน์มหาชาติมาเผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์เพื่อให้ความรู้แก่ประชาคมทุกระดับอย่างกว้างขวาง โดยมีการเรียบเรียง และคัดสรรเนื้อหาที่ให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจได้ง่าย ถูกต้องและเหมาะสม

เนื้อหารายวิชา

  เนื้อหาในรายวิชา สืบสานสาระมหาชาติ (คำหลวง) ประกอบด้วย

  บทที่ 1 ความหมายและความสำคัญของวรรณคดีเรื่องมหาชาติ

  บทที่ 2 สายธารบารมีพระเจ้าสิบชาติ

  บทที่ 3 มหาชาติต่างสมัยในเมืองไทย

  บทที่ 4 จาก “หนังสือมหาชาติ” สู่ “เทศน์มหาชาติ”

  บทที่ 5 ธรรมะในเรื่องพระเวสสันดร

  บทที่ 6 จุฬาฯ 100 ปี มีเทศน์มหาชาติ

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz) และแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 50 คะแนน และคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 50 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป และเรียนจบภายในเวลาที่กำหนดจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

วัตถุประสงค์

  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับวรรณคดีเรื่อง มหาชาติ (คำหลวง) และการเทศน์มหาชาติ

หมายเหตุ

1. ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

2. แบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) ในแต่ละวิชาจะสามารถทำได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้น

อาจารย์ผู้สอน

  • ผศ. ดร.ประทุม อังกูรโรหิต

  • ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา และ คณาจารย์จากคณะอักษรศาสตร์

  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • รศ. ดร.ปรมินท์ จารุวร

  • ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา และ คณาจารย์จากคณะอักษรศาสตร์

  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • ผศ. ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ

  • ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา และ คณาจารย์จากคณะอักษรศาสตร์

  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • ผศ. ดร.ชานป์วิชช์ ทัดแก้ว

  • ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา และ คณาจารย์จากคณะอักษรศาสตร์

  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • ผศ. ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล

  • ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา และ คณาจารย์จากคณะอักษรศาสตร์

  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • อาจารย์แม่ชีวิมุตติยา
  • ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา และ คณาจารย์จากคณะอักษรศาสตร์
  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • พล. อ.ต. กิตติ ตัณฑโอภาส

  • ศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   รุ่น พ.ศ. 2510

  • น. ท.ญ. สุมาลี วีระวงศ์

  • ศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   รุ่น พ.ศ. 2510

  • คุณชมัยภร บางคมบาง

  • ศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   รุ่น พ.ศ. 2510

  • คุณอัจฉรา เสริบุตร

  • ศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   รุ่น พ.ศ. 2510

  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • คุณวิชนี รัตนพันธ์

  • ศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   รุ่น พ.ศ. 2510

  • คุณสุรพล จันทร์น้อย

  • ศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   รุ่น พ.ศ. 2510

  • คุณวรพจน์ จิระวัฒน์พงศา

  • ศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   รุ่น พ.ศ. 2510

  • ดร.ปรัชญา ภิญญาวัธน์

  • ศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   รุ่น พ.ศ. 2510

  • คุณศักดา วิมลจันทร์

  • ศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   รุ่น พ.ศ. 2510

  • คุณกิจจา จำนงค์อาษา

  • ศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   รุ่น พ.ศ. 2510