พระนครศึกษา

 • โดย : ศ. ดร.บัณฑิต จุลาสัย
 • รหัส : CHULAMOOC4012
 • หมู่ :
  ศิลปะและการพัฒนาตนเอง
ลงทะเบียนเรียน

ช่วงเวลาเรียนสำหรับบุคคลทั่วไป

เปิดล่าสุด
รุ่นที่ 2
 • เริ่มลงทะเบียน 7 มิถุนายน 2567
 • สิ้นสุดการเรียน 31 กรกฎาคม 2567
รุ่นที่ 1
 • เริ่มลงทะเบียน 4 ธันวาคม 2563
 • สิ้นสุดการเรียน 31 มกราคม 2564
เนื้อหา
6 บทเรียน
กลุ่มเป้าหมาย
นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวน 5,000 คน
เกณฑ์การเรียนจบ
ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป
แพลตฟอร์ม
myCourseVille

เกี่ยวกับรายวิชา

รายวิชา พระนครศึกษา จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อของเขตต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร  โดยในเบื้องต้นจะนำเสนอทั้งหมด 6 เขต โดยจะกล่าวถึง ประวัติความเป็นมาของชื่อเขต ความสัมพันธ์ของชื่อเขตกับอาคารสถานที่ บุคคลสำคัญ เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ พัฒนาการสถาปัตยกรรมและเมืองในกรุงเทพมหานคร

เนื้อหารายวิชา

  หัวข้อวิชา พระนครศึกษา ประกอบด้วย

  บทที่ 1 เขตพระนคร 

  บทที่ 2 เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 

  บทที่ 3 เขตปทุมวัน

  บทที่ 4 เขตราชเทวี

  บทที่ 5 เขตสัมพันธ์วงศ์

  บทที่ 6 เขตพญาไท

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz) และแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 50 คะแนน และคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 50 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไปจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เรียนสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องสถาปัตยกรรมและมือง

  2. เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงประวัติความเป็นมาของบ้านเมือง

  3. เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในภูมิลำเนาท้องถิ่นของตน


หมายเหตุ

1. ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

2. ผู้เรียนจะสามารถทำข้อสอบ Posttest ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น

อาจารย์ผู้สอน

  • ศ. ดร.บัณฑิต จุลาสัย

  • ภาควิชาสถาปัตยกรรม 
   คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คอร์สแนะนำ