นาฏยกรรมสยาม ตอน ลิเกมรดกไทยในยุคสังคมเมือง

 • โดย : รศ. ดร.อนุกูล โรจนสุขสมบูรณ์
 • รหัส : CHULAMOOC4006
 • หมู่ :
  ศิลปะและการพัฒนาตนเอง
ลงทะเบียนเรียน

ช่วงเวลาเรียนสำหรับบุคคลทั่วไป

เปิดล่าสุด
รุ่นที่ 3
 • เรียนได้ตลอดปี 2567
รุ่นที่ 2
 • เริ่มลงทะเบียน 8 มกราคม 2564
 • สิ้นสุดการเรียน 28 กุมภาพันธ์ 2564
รุ่นที่ 1
 • เริ่มลงทะเบียน 7 กุมภาพันธ์ 2562
 • สิ้นสุดการเรียน 31 มีนาคม 2562
เนื้อหา
10 บทเรียน
กลุ่มเป้าหมาย
นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวน 5,000 คน
เกณฑ์การเรียนจบ
ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป
แพลตฟอร์ม
myCourseVille

เกี่ยวกับรายวิชา

วิชา นาฏยกรรมสยาม ตอน “ลิเก มรดกไทยในยุคสังคมเมือง”  เป็นวิชาที่ต้องการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา ประเภท  การดำรงชีวิตของนักแสดง  องค์ประกอบของการแสดง  เครื่องแต่งกาย ท่าร่ายรำ รวมไปถึงขั้นตอนและกระบวนการจัดแสดงลิเก  เพื่อให้แก่นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจ  ได้ศึกษาเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของไทย  และร่วมกันสืบสานและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้ลูกหลานได้ศึกษา

เนื้อหารายวิชา

  วิชา นาฏยกรรมสยาม ตอน ลิเก มรดกไทยในยุคสังคมเมือง ประกอบด้วย

  1. ที่มาของคำว่าลิเกและประวัติลิเก

  2. ประเภทของลิเก ตอนที่ 1

  3. ประเภทของลิเก ตอนที่ 2

  4. ชีวิตลิเก

  5. องค์ประกอบการแสดงลิเก

  6. เครื่องแต่งกายลิเก

  7. การรำลิเก ตอนที่ 1

  8. การรำลิเก ตอนที่ 2

  9. การรำลิเก ตอนที่ 3

  10. การฝึกหัดการแสดงลิเกขั้นพื้นฐาน


เกณฑ์การวัดและประเมินผล

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz) และแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 50 คะแนน และคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 50 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไปจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และเข้าใจประวัติความเป็นมาของ ลิเก ได้อย่างถูกต้อง

  2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถทราบถึงขั้นตอนกระบวนการจัดแสดงลิเกและสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง

หมายเหตุ

1. ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

2. แบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) ในแต่ละวิชาจะสามารถทำได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้น

อาจารย์ผู้สอน

  • รศ. ดร.อนุกูล โรจนสุขสมบูรณ์

  • ภาควิชานาฏยศิลป์ 
   คณะศิลปกรรมศาสตร์

  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย