หลักและวิธีบรรเลงเพลงพระราชพิธี

 • โดย : รศ. ดร.ภัทระ คมขำ
 • รหัส : CHULAMOOC4017
 • หมู่ :
  ศิลปะและการพัฒนาตนเอง
ลงทะเบียนเรียน

ช่วงเวลาเรียนสำหรับบุคคลทั่วไป

เปิดล่าสุด
รุ่นที่ 2
 • เรียนได้ตลอดปี 2566
รุ่นที่ 1
 • เริ่มลงทะเบียน 9 ธันวาคม 2564
 • สิ้นสุดการเรียน 31 มกราคม 2565
เนื้อหา
6 บทเรียน
กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป จำนวน 5,000 คน
เกณฑ์การเรียนจบ
ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมด ให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป
แพลตฟอร์ม
myCourseVille

เกี่ยวกับรายวิชา

วิชา หลักและวิธีบรรเลงเพลงพระราชพิธี จะนำเสนอความรู้เกี่ยวกับหลักทฤษฎี และนำไปบูรณาการใช้เป็นแนวทางปฏิบัติจริงกับการจัดตั้งวงดนตรี การจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี งานพิธีกรรม สามารถเข้าใจถึงหลักและระเบียบวิธีการบรรเลงเพลงพระราชพิธีได้อย่างถูกต้อง

เนื้อหารายวิชา

  หัวข้อวิชา หลักและวิธีบรรเลงเพลงพระราชพิธี

  บทที่ 1 มูลฐานร่องรอยทางวัฒนธรรมทางดนตรีพิธีกรรม ดนตรีพระราชพิธี

  บทที่ 2 ความหมายของบทเพลงพระราชพิธี

  บทที่ 3 ดนตรีในพระราชพิธี รัฐพิธี พิธีกรรม

  บทที่ 4 แนวทางปฏิบัติการจัดการวงดนตรีในงานพระราชพิธี รัฐพิธี พิธีกรรม

  บทที่ 5 ดนตรีประโคม

  บทที่ 6 กองพระราชพิธี งานเครื่องสูงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับดนตรีพระราชพิธี

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz) และแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 50 คะแนน และคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 50 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไปจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการและแนวทางในการเขียนแสดงความคิดเห็น 

  2. เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักองค์ประกอบในการเขียนแสดงความคิดเห็น  

  3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้เรื่องการเขียนแสดงความคิดเห็นไปประยุกต์ใช้ได้ 

หมายเหตุ

1. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการและแนวทางในการเขียนแสดงความคิดเห็น 

2. เพื่อให้ผู้เรียนรู้จักองค์ประกอบในการเขียนแสดงความคิดเห็น  

3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้เรื่องการเขียนแสดงความคิดเห็นไปประยุกต์ใช้ได้

อาจารย์ผู้สอน

  • รศ. ดร.ภัทระ คมขำ

  • ภาควิชาดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์

  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย