หลักและวิธีบรรเลงเพลงพระราชพิธี

 • โดย : รศ. ดร.ภัทระ คมขำ
 • รหัส : CHULAMOOC4017
 • หมู่ :
  ศิลปะและการพัฒนาตนเอง
ลงทะเบียนเรียน

ช่วงเวลาเรียนสำหรับบุคคลทั่วไป

เรียนได้ตลอดปี 2566
COMING SOON
รุ่นที่ 1
 • เริ่มลงทะเบียน 9 ธันวาคม 2564
 • สิ้นสุดการเรียน 31 มกราคม 2565
เนื้อหา
6 บทเรียน
กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป จำนวน 5,000 คน
เกณฑ์การเรียนจบ
ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมด ให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป
แพลตฟอร์ม
myCourseVille

เกี่ยวกับรายวิชา

วิชา หลักและวิธีบรรเลงเพลงพระราชพิธี จะนำเสนอความรู้เกี่ยวกับหลักทฤษฎี และนำไปบูรณาการใช้เป็นแนวทางปฏิบัติจริงกับการจัดตั้งวงดนตรี การจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี งานพิธีกรรม สามารถเข้าใจถึงหลักและระเบียบวิธีการบรรเลงเพลงพระราชพิธีได้อย่างถูกต้อง

หัวข้อวิชา หลักและวิธีบรรเลงเพลงพระราชพิธี

บทที่ 1 มูลฐานร่องรอยทางวัฒนธรรมทางดนตรีพิธีกรรม ดนตรีพระราชพิธี

1.1 การประโคมบัณเฑาะว์ สังข์ ฆ้องชัยประกอบพิธีกรรมการบวงสรวง

บทที่ 2 ความหมายของบทเพลงพระราชพิธี

2.1 วงเครื่องประโคม

2.2 วงปี่พาทย์พิธี

บทที่ 3 ดนตรีในพระราชพิธี รัฐพิธี พิธีกรรม

3.1 งานพระราชพิธี รัฐพิธี และพิธี

3.2 ธรรมเนียมการรับเสด็จและข้อปฏิบัติในการเข้าเฝ้าฯ

3.3 ดนตรีในพระราชพิธี

3.3.1 พระราชพิธีสิบสองเดือนและดนตรีที่เข้าไปเกี่ยวข้องตามแบบโบราณ

3.3.2 รัฐพิธีและพระราชพิธีที่มีดนตรีเข้าไปเกี่ยวข้องตามปฏิทินหลวง พ.ศ. 2557

บทที่ 4 แนวทางปฏิบัติการจัดการวงดนตรีในงานพระราชพิธี รัฐพิธี พิธีกรรม

4.1 การขอพระราชทางเชิญเสด็จพระราชดำเนิน

4.2 ระเบียบการบรรเลงดุริยางค์ในงานพระราชพิธี รัฐพิธี งานพิธี

บทที่ 5 ดนตรีประโคม

5.1 วงเครื่องประโคม

5.2 รูปแบบวงเครื่องประโคมและเครื่องแต่งกายเจ้าพนักงาน

5.3 วงปี่พาทย์

5.4 บทเพลงพระราชพิธี

บทที่ 6 กองพระราชพิธี งานเครื่องสูงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับดนตรีพระราชพิธี

6.1 ประวัติบุคคลที่ปฏิบัติหน้าที่ปัจจุบันในวงเครื่องประโคมและงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

6.2 การปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารและจัดการปัจจุบัน

6.3 วิธีและสายสืบทอดการปฏิบัติหน้าที่ในวงเครื่องประโคมปัจจุบัน

6.4 ทัศนคติในการสืบทอดงานเครื่องสูง

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติยศเผยแพร่เครื่องประกอบพระอิสริยยศทางด้านดนตรีขององค์พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์

  2. เพื่อเป็นหลักทางวิชาการทางการศึกษาให้กับนิสิต นักศึกษา และผู้สนใจในงานพระราชพิธีดนตรีราชสำนัก ดนตรีพิธีกรรมตลอดจนบุคคลสำคัญทางด้านดนตรีพระราชพิธี

  3. เพื่อบูรณาการหลักทฤษฎีจากองค์ความรู้สู่แนวทางการปฏิบัติงานจริงสามารถเป็นต้นแบบทางการเข้าถึงงานพระราชพิธีการจัดตั้งวงดนตรีพระราชพิธี การจัดงานรัฐพิธี การจัดพิธีกรรมต่าง ๆ อย่างถูกต้อง

  4. เพื่อเข้าใจเข้าถึงแนวการปฏิบัติสามารถติดต่อประสานงานได้ที่หน่วยงานกองประราชพิธีงานที่เกี่ยวข้องกับงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี งานพิธี

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz) และแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 50 คะแนน และคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 50 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไปจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

หมายเหตุ

  1. ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

  2. ผู้เรียนจะสามารถทำข้อสอบ Posttest ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น

อาจารย์ผู้สอน

  • รศ. ดร.ภัทระ คมขำ
  • ภาควิชาดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย