หลักและวิธีบรรเลงเพลงพระราชพิธี

 • โดย : รศ. ดร.ภัทระ คมขำ
 • รหัส : CHULAMOOC4017
 • หมู่ :
  ศิลปะและการพัฒนาตนเอง
ลงทะเบียนเรียน

ช่วงเวลาเรียนสำหรับบุคคลทั่วไป

เปิดล่าสุด
รุ่นที่ 2
 • เรียนได้ตลอดปี 2567
รุ่นที่ 1
 • เริ่มลงทะเบียน 9 ธันวาคม 2564
 • สิ้นสุดการเรียน 31 มกราคม 2565
เนื้อหา
6 บทเรียน
กลุ่มเป้าหมาย
นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวน 5,000 คน
เกณฑ์การเรียนจบ
ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมด ให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป
แพลตฟอร์ม
myCourseVille

เกี่ยวกับรายวิชา

รายวิชา หลักและวิธีบรรเลงเพลงพระราชพิธี จะนำเสนอความรู้เกี่ยวกับหลักทฤษฎี และนำไปบูรณาการใช้เป็นแนวทางปฏิบัติจริงกับการจัดตั้งวงดนตรี การจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี งานพิธีกรรม สามารถเข้าใจถึงหลักและระเบียบวิธีการบรรเลงเพลงพระราชพิธีได้อย่างถูกต้อง

เนื้อหารายวิชา

  หัวข้อวิชา หลักและวิธีบรรเลงเพลงพระราชพิธี ประกอบด้วย

  บทที่ 1 มูลฐานร่องรอยทางวัฒนธรรมทางดนตรีพิธีกรรม ดนตรีพระราชพิธี

  บทที่ 2 ความหมายของบทเพลงพระราชพิธี

  บทที่ 3 ดนตรีในพระราชพิธี รัฐพิธี พิธีกรรม

  บทที่ 4 แนวทางปฏิบัติการจัดการวงดนตรีในงานพระราชพิธี รัฐพิธี พิธีกรรม

  บทที่ 5 ดนตรีประโคม

  บทที่ 6 กองพระราชพิธี งานเครื่องสูงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับดนตรีพระราชพิธี

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz) และแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 50 คะแนน และคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 50 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไปจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติยศเผยแพร่เครื่องประกอบพระอิสริยยศทางด้านดนตรีขององค์พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์

  2. เพื่อเป็นหลักทางวิชาการทางการศึกษาให้กับนิสิต นักศึกษา และผู้สนใจในงานพระราชพิธีดนตรีราชสำนัก ดนตรีพิธีกรรมตลอดจนบุคคลสำคัญทางด้านดนตรีพระราชพิธี

  3. เพื่อบูรณาการหลักทฤษฎีจากองค์ความรู้สู่แนวทางการปฏิบัติงานจริงสามารถเป็นต้นแบบทางการเข้าถึงงานพระราชพิธีการจัดตั้งวงดนตรีพระราชพิธี การจัดงานรัฐพิธี การจัดพิธีกรรมต่าง ๆ อย่างถูกต้อง

  4. เพื่อเข้าใจ และเข้าถึงแนวการปฏิบัติ สามารถติดต่อประสานงานได้ที่หน่วยงานกองประราชพิธีงานที่เกี่ยวข้องกับงานพระราชพิธี งานรัฐพิธี งานพิธี

หมายเหตุ

1. ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

2. ผู้เรียนจะสามารถทำข้อสอบ Posttest ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น

อาจารย์ผู้สอน

  • รศ. ดร.ภัทระ คมขำ

  • ภาควิชาดุริยางคศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์

  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย