ไตวายเฉียบพลันสำหรับประชาชน

  • โดย : รศ. ดร. นพ.ณัฐชัย ศรีสวัสดิ์ และ พญ.ณัฎฐา ล้ำเลิศกุล
  • รหัส : CHULAMOOC5015
  • หมู่ :
    สุขภาพ
ลงทะเบียนเรียน

ช่วงเวลาเรียนสำหรับบุคคลทั่วไป

เกี่ยวกับรายวิชา

รายวิชา ไตวายเฉียบพลันสำหรับประชาชน จะเป็นการนำเสนอความรู้เรื่องโรคไตวายที่มีความสำคัญสำหรับประชาชนทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็น นิสิต นักศึกษา หรือประชาชนทั่วไป โดยจะเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ โรคไตวาย โดยเริ่มตั้งแต่ ไตคืออะไร หน้าที่ของไตคือ ไตมีความสำคัญอย่างไร โรคไตมีกี่ประเภท ความแตกต่างของโรคไต การสังเกตอาการ สาเหตุการเกิดโรคไต และวิธีการรักษา รวมถึงข้อแนะนำในการรับประทานยาสำหรับคนป่วยโรคไต เป็นต้น

อาจารย์ผู้สอน

คอร์สแนะนำ