ไตวายเฉียบพลันสำหรับประชาชน

 • โดย : ศ. นพ.ณัฐชัย ศรีสวัสดิ์ และ พญ.ณัฏฐา ล้ำเลิศกุล
 • รหัส : CHULAMOOC5015
 • หมู่ :
  สุขภาพ
ลงทะเบียนเรียน

ช่วงเวลาเรียนสำหรับบุคคลทั่วไป

รุ่นที่ 4
 • เริ่มลงทะเบียน 1 กันยายน 2566
 • สิ้นสุดการเรียน 31 ตุลาคม 2566
รุ่นที่ 3
 • เริ่มลงทะเบียน ตุลาคม 2565
 • สิ้นสุดการเรียน 30 พฤศจิกายน 2565
รุ่นที่ 2
 • เริ่มลงทะเบียน มกราคม 2564
 • สิ้นสุดการเรียน 28 กุมภาพันธ์ 2564
รุ่นที่ 1
 • เริ่มลงทะเบียน มิถุนายน 2563
 • สิ้นสุดการเรียน 31 กรกฎาคม 2563
เนื้อหา
11 บทเรียน
กลุ่มเป้าหมาย
นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวน 5,000 คน
เกณฑ์การเรียนจบ
ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป
แพลตฟอร์ม
myCourseVille

เกี่ยวกับรายวิชา

รายวิชา ไตวายเฉียบพลันสำหรับประชาชน จะเป็นการนำเสนอความรู้เรื่องโรคไตวายที่มีความสำคัญสำหรับประชาชนทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็น นิสิต นักศึกษา หรือประชาชนทั่วไป โดยจะเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ โรคไตวาย โดยเริ่มตั้งแต่ ไตคืออะไร หน้าที่ของไตคือ ไตมีความสำคัญอย่างไร โรคไตมีกี่ประเภท ความแตกต่างของโรคไต การสังเกตอาการ สาเหตุการเกิดโรคไต และวิธีการรักษา รวมถึงข้อแนะนำในการรับประทานยาสำหรับคนป่วยโรคไต เป็นต้น

เนื้อหารายวิชา

  หัวข้อวิชา ไตวายเฉียบพลันสำหรับประชาชน ประกอบด้วย

  บทที่ 1 อาการของไตวายเฉียบพลัน 

  บทที่ 2 สาเหตุของภาวะไตวายเฉียบพลัน 

  บทที่ 3 การวินิจฉัยภาวะไตวายเฉียบพลัน

  บทที่ 4 ภาวะแทรกซ้อนของภาวะไตวายเฉียบพลัน

  บทที่ 5 แนวทางการรักษาของภาวะไตวายเฉียบพลัน

  บทที่ 6 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบำบัดทดแทนไต

  บทที่ 7 ภาวะแทรกซ้อนและการติดตามอาการของการบำบัดทดแทนไต

  บทที่ 8 พยากรณ์โรคของภาวะไตวายเฉียบพลัน

  บทที่ 9 ผลลัพธ์ในระยะยาวของภาวะไตวายเฉียบพลัน

  บทที่ 10 การดูแลตนเอง เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดซ้ำของโรค

  บทที่ 11 โรคไตวายเฉียบพลัน หายได้เพียงแค่เราดูแลตนเอง

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz) และแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 50 คะแนน และคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 50 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไปจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคไตวายเฉียบพลันที่ถูกต้องและเหมาะสม

  2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้เรื่องโรคไตวายเฉียบพลันนำไปใช้งานได้จริงและสามารถดูแลตนเองได้

หมายเหตุ

1. ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

2. ผู้เรียนจะสามารถทำข้อสอบ Posttest ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น

อาจารย์ผู้สอน

  • ศ. นพ.ณัฐชัย ศรีสวัสดิ์

  • ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคไตในภาวะวิกฤต

   ภาควิชาอายุรศาสตร์
   คณะแพทยศาสตร์

  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  • พญ.ณัฏฐา ล้ำเลิศกุล

  • ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคไตในภาวะวิกฤต

   ภาควิชาอายุรศาสตร์
   คณะแพทยศาสตร์

  • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คอร์สแนะนำ