ค้นปัง อ้างเป็น เก่ง Endnote

 • โดย : สำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • รหัส : CHULAMOOC4020
 • หมู่ :
  ศิลปะและการพัฒนาตนเอง

รายวิชานี้สำหรับนิสิตปัจจุบันและบุคลากรจุฬาฯ

ลงทะเบียนเรียน
เนื้อหา
3 บทเรียน
กลุ่มเป้าหมาย
นิสิต นักศึกษา และบุคลากรจุฬาฯ จำนวน 5,000 คน
เกณฑ์การเรียนจบ
ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป
แพลตฟอร์ม
myCourseVille

เกี่ยวกับรายวิชา

 รายวิชา ค้นปัง  อ้างเป็น เก่ง Endnote  จะมีเนื้อหาทั้งหมด 3 เรื่อง ได้แก่ เรื่องการสืบค้นข้อมูล  โดยจะนำเสนอเกี่ยวกับวิธีการและเทคนิคการสืบค้นข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ  ให้ตรงตามความต้องการและช่วยลดเวลาในการสืบค้นข้อมูล  เรื่องการอ้างอิงบรรณานุกรม  จะนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการอ้างอิงแหล่งข้อมูลตามหลักมาตรฐานสากล เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง และเรื่องสุดท้าย Endnote 20 จะนำเสนอเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Endnote เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดรูปแบบบรรณานุกรมได้อย่างราบรื่น  วิชานี้เหมาะสำหรับผู้ที่เตรียมตัวจัดทำผลงานทางวิชาการ ไม่ว่าจะเป็น นิสิต นักศึกษา คณาจารย์ นักวิชาการ เพื่อสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

เนื้อหารายวิชา

  หัวข้อ วิชา ค้นปัง อ้างเป็น เก่ง Endnote


  บทที่ 1 การสืบค้นข้อมูล 

  บทที่ 2 การอ้างอิงบรรณานุกรม 

  บทที่ 3 การใช้งานโปรแกรม Endnote 20 

เกณฑ์การวัดและประเมินผล

การวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz) และแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 50 คะแนน และคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 50 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไปจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูลและสามารถนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการอ้างอิงบรรณานุกรม และสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้อง 

  3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำโปรแกรม Endnote ไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

หมายเหตุ

1. ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

2. ผู้เรียนจะสามารถทำข้อสอบ Posttest ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น

อาจารย์ผู้สอน

คอร์สแนะนำ