Partner

โครงการความร่วมมือคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตามที่คณะนิติศาสตร์ ได้ร่วมกับ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ร่วมกันจัดทำคอรรียนออนไลน์ CHULA MOOC (Massive Open Online Courses) วิชา กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้ทั้งบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ที่ครอบครองข้อมูลส่วนบุคคล  ตลอดจนนิสิตและบุคลากรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้เรียนรู้ สามารถปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้อง