Partner

Thailand Foundation

ตามที่มูลนิธิไทยได้เสนอความร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการร่วมกันผลิตและเผยแพร่สื่อการเรียนการสอนภาษาไทยออนไลน์ โดยเน้นการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคนไทยและประเทศไทยในด้านเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ประวัติศาสตร์ อารยธรรม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปหัตถกรรม ดนตรี ภาพยนตร์ ภูมิปัญญา ภาษา ความคิดและจิตวิญญาณของความเป็นไทย รวมถึงการนำเสนอจุดเด่นของประเทศไทยในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและในอนาคตนั้น 

เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้จึงได้ดำเนินการเพิ่มช่องทางในการขยายโอกาสการศึกษาให้กับคนทุกกลุ่มและทุกระดับ  ให้ได้เรียนรู้ผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ที่ไหน  เวลาใดก็ได้  เพื่อเสริมความรู้ พัฒนาทักษะการทำงานและต่อยอดการเรียนรู้ในอนาคต  ผ่านโครงการ CHULA MOOC