05 กันยายน 2566

กลับมาแล้ว!! ตามคำเรียกร้อง เพิ่มรอบเข้าร่วมอบรม Assessment Platform ครั้งที่ 2

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ ขอเชิญคณาจารย์ และบุคลากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้าร่วมการอบรม Assessment Platform (ครั้งที่ 2) เพื่อสร้างความพร้อมในการใช้งานระบบจัดสอบออนไลน์รูปแบบใหม่บน myCourseVille

วิทยากร: ผศ. ดร.ฑิตยา หวานวารี  ภาควิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในวันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 13:30 – 15:30 น.

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 509-510/8 อาคารอนุสรณ์ 50 ปี ชั้น 5 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

ท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ bit.ly/3E7heVJ

หรือสแกน QR Code ได้เลย

*หมายเหตุ: รับจำนวนจำกัดเพียง 80 ที่นั่ง เท่านั้น!!

ข่าวสารและบทความล่าสุด