11 พฤษภาคม 2566

ขอเชิญคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมในหัวข้อ Generative AI และ ChatGPT

ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ และ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ในหัวข้อ Generative AI และ ChatGPT ทำงานอย่างไร? ฉบับ "เข้าใจง่าย"

โดย อาจารย์ ดร.เอกพล ช่วงสุวนิช ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2566

เวลา 12.00 - 13.00 น.

ณ ห้อง 201A ชั้น 2 อาคารวิศวฯ 100 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ

หรือทางออนไลน์ผ่านโปรแกรม zoom

ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่

https://shorturl.at/aektP