การทำความเข้าใจงบการเงิน

การทำความเข้าใจงบการเงิน-----------------ผศ.ดร.พิมพ์พนา ปีตธวัชชัย

Play
Slider

  Information | รุ่นที่ 3    
  Length   เริ่มลงทะเบียน 5 ตุลาคม 2561
สิ้นสุดการเรียน 30 พฤศจิกายน 2561
 
  Content   6 บทเรียน 
  Target group   นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
จำนวน 4,000 คน
 
  How To Pass   ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป  
  Platform  

  Information | รุ่นที่ 2    
  Length   * ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเต็มแล้ว
เริ่มลงทะเบียน 9 - 23 กุมภาพันธ์ 2561
สิ้นสุดการเรียน 31 มีนาคม 2561
 
  Content   6 บทเรียน 
  Target group   นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป  
  How To Pass   ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป  
  Platform  

  Information | รุ่นที่ 1    
  Length   * ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเต็มแล้ว
เริ่มลงทะเบียน 8 กันยายน - 15 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการเรียน 31 ตุลาคม 2560
 
  Content   6 บทเรียน 
  Target group   นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป  
  How To Pass   ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป  
  Platform  

เกี่ยวกับรายวิชา

รายวิชาการทำความเข้าใจงบการเงิน จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบของงบการเงิน ได้แก่ งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสด และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของ ประโยชน์ของแต่ละงบการเงิน ความสัมพันธ์ของงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงฐานะการเงิน และงบกระแสเงินสด

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถอธิบายองค์ประกอบของงบการเงิน ได้แก่ งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบกระแสเงินสด และงบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของเจ้าของได้
2. ผู้เรียนสามารถอธิบายรายการที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดได้
3. ผู้เรียนสามารถอธิบายประโยชน์ของงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกระแสเงินสดได้
4. ผู้เรียนสามารถอธิบายความสัมพันธ์ของงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงฐานะการเงิน และงบกระแสเงินสดได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz) และแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 50 คะแนน และคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 50 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไปจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

หมายเหตุ ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

อาจารย์ผู้สอน

Image is not available

รศ.ดร.พิมพ์พนา ปีตธวัชชัย

อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการศึกษา

2539 - ปริญญาเอก Doctoral of Business Administration (Major: Accounting. Minor: Finance) Boston University, Boston, Massachusetts, USA
2533 - ปริญญาโท Master of Business Administration (Major: Accounting) University of Wisconsin, Madison, Wisconsin, USA
2530 - ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Slider