การตลาดในศตวรรษที่ 21

การตลาดในศตวรรษที่ 21-----------------อ.ดร.กฤตินี พงษ์ธนเลิศ

Play
Slider

  Information | รุ่นที่ 4    
  Length   เริ่มลงทะเบียน 5 เมษายน 2562
สิ้นสุดการเรียน 31 พฤษภาคม 2562
 
  Content   6 บทเรียน 
  Target group   นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
จำนวน 4,000 คน
 
  How To Pass   ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป  
  Platform  

  Information | รุ่นที่ 3    
  Length   * ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเต็มแล้ว
เริ่มลงทะเบียน 6 - 21 กันยายน 2561
สิ้นสุดการเรียน 31 ตุลาคม 2561
 
  Content   6 บทเรียน 
  Target group   นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
จำนวน 4,000 คน
 
  How To Pass   ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป  
  Platform  

  Information | รุ่นที่ 2    
  Length   * ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเต็มแล้ว
เริ่มลงทะเบียน 9 มกราคม - 21 มกราคม 2561
สิ้นสุดการเรียน 28 กุมภาพันธ์ 2561
 
  Content   6 บทเรียน 
  Target group   นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป  
  How To Pass   ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป  
  Platform  

  Information | รุ่นที่ 1    
  Length   * ขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนเต็มแล้ว
เริ่มลงทะเบียน 8 กันยายน - 15 ตุลาคม 2560
สิ้นสุดการเรียน 31 ตุลาคม 2560
 
  Content   6 บทเรียน 
  Target group   นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป  
  How To Pass   ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป  
  Platform  

เกี่ยวกับรายวิชา

รายวิชาการตลาดในศตวรรษที่ 21 จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับนิยามของการตลาด แนวคิดหลักเกี่ยวกับการตลาดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และการตลาดแบบองค์รวม (Holistic Marketing) ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการตลาดในศตวรรษที่ 21

วัตถุประสงค์การเรียนรู้

1. ผู้เรียนสามารถอธิบายนิยามของการตลาดได้
2. ผู้เรียนสามารถแยกแยะความแตกต่างของแนวคิดหลักเกี่ยวกับการตลาดแต่ละประเภทได้
3. ผู้เรียนสามารถอธิบายโมเดลการตลาดแบบองค์รวมได้
4. ผู้เรียนสามารถประยุกต์แนวคิดการตลาดแบบองค์รวมได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz) และแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 50 คะแนน และคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 50 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป และเรียนจบภายในเวลาที่กำหนดจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

หมายเหตุ ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

อาจารย์ผู้สอน

Image is not available

อ.ดร.กฤตินี พงษ์ธนเลิศ

อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการศึกษา

2558 - ปริญญาเอก สาขา Marketing Kobe University ประเทศญี่ปุ่น
2553 - ปริญญาโท สาขา Marketing Kobe University ประเทศญี่ปุ่น (ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น)
2551 - ปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ Kobe University ประเทศญี่ปุ่น (ทุนรัฐบาลญี่ปุ่น)

Slider