ปลุกพลังความคิดสร้างสรรค์

ปลุกพลังความคิดสร้างสรรค์
(Awaken Your Creative Power)-----------------อ.ธงชัย โรจน์กังสดาล
คณะวิศวกรรมศาสตร์

Play
Slider

  Information    
  Length   เริ่มลงทะเบียน 9 สิงหาคม 2562
สิ้นสุดการเรียน 30 กันยายน 2562
 
  Content   8 บทเรียน 
  Target group   นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
จำนวน 4,000 คน
 
  How To Pass   ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป  
  Platform  

เกี่ยวกับรายวิชา

ปลุกพลังความคิดสร้างสรรค์ จะนำเสนอเกี่ยวกับเทคนิคการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ การจะเป็นนักสร้างสรรค์ผลงานที่ดีได้ ผู้เรียนจะต้องมี การจดบันทึก การตั้งคำถาม การสังเกต การหาไอเดียใหม่ๆ การลงมือทำ และลองหาแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญของการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
2. เพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้เทคนิคและหลักการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
3. เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์เพื่อใช้ในการทำงาน และการใช้ชีวิต


เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz) และแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 50 คะแนน และคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 50 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป และเรียนจบภายในเวลาที่กำหนดจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

หมายเหตุ ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

อาจารย์ผู้สอน

Image is not available

อ. ธงชัย โรจน์กังสดาล

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Slider