เรขาคณิตวิเคราะห์และเวกเตอร์

มหากาพย์ กลเม็ด เก่งคณิต
เปิดมิติเรขาคณิต
(เรขาคณิตวิเคราะห์และเวกเตอร์)-----------------ผศ.ดร.เก่ง วิบูลย์ธัญญ์
คณะวิทยาศาสตร์

Play
Slider

  Information    
  Length   เริ่มลงทะเบียน 9 สิงหาคม 2562
สิ้นสุดการเรียน 30 กันยายน 2562
 
  Content   10 บทเรียน 
  Target group   นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
จำนวน 4,000 คน
 
  How To Pass   ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป  
  Platform  

เกี่ยวกับรายวิชา

วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เป็นรากฐานของหลายๆ วิชา สำหรับคอร์สวิชานี้จะมีชื่อว่า มหากาพย์ กลเม็ด เก่งคณิต โดยจะมีทั้งหมด 5 เรื่อง ได้แก่ พิชิตพีชคณิต เปิดมิติเรขาคณิต พร้อมสู้สู่แคลคูลัส ตรีโกณทะลุมิติและจำนวนเชิงซ้อนที่ไม่ซ่อนเงื่อน และเรื่องจำเป็นในความน่าจะเป็น วิชานี้จะเป็นวิชาที่ทำให้ผู้เรียนได้เข้าใจคณิตศาสตร์มากขึ้น โดยผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในการสอบ และในชีวิตประจำวันได้ ในคอร์สเรียนนี้จะเปลี่ยนทัศนคติของผู้เรียนวิชาคณิตศาสตร์จาก Negative เป็น Positive


สำหรับวิชา มหากาพย์ กลเม็ด เก่งคณิต : เปิดมิติเรขาคณิต (เรขาคณิตวิเคราะห์และเวกเตอร์) จะมีเนื้อหาประกอบด้วย

EP 1 : สูตรการหาพื้นที่สามเหลี่ยมบนระนาบพิกัดฉาก
EP 2 : การคูณเมทริกซ์กับเวกเตอร์
EP 3 : วงกลมและพาราโบลา
EP 4 : ความสัมพันธ์ระหว่างจุดกับวงกลม
EP 5 : เส้นสัมผัสของภาพตัดกรวย
EP 6 : การหาสมการเส้นสัมผัสกับภาพตัดกรวย
EP 7 : เส้นตรงสองเส้นตั้งฉากกันเมื่อไหร่
EP 8 : สมบัติของภาพตัดกรวย
EP 9 : เวกเตอร์ตอนที่ 1
EP 10 : เวกเตอร์ตอนที่ 2


วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องราขาคณิตวิเคราะห์และเวกเตอร์
2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแก้โจทย์การหาพื้นที่ การหาสมการเส้น ได้อย่างถูกต้อง


เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะเป็นคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 100 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป และเรียนจบภายในเวลาที่กำหนดจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

หมายเหตุ ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

อาจารย์ผู้สอน

Image is not available

ผศ.ดร.เก่ง วิบูลย์ธัญญ์

ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Slider