Happy Retirement

Happy Retirement-----------------อ.พนิดา ประพันธ์วัฒนะ
ผู้อำนวยการศูนย์วิเคราะห์รายได้และปฏิบัติการลงทุน

Play
Slider

  Information    
  Length   เริ่มลงทะเบียน 8 กรกฎาคม 2562
สิ้นสุดการเรียน 31 สิงหาคม 2562
 
  Content   10 บทเรียน 
  Target group   นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
จำนวน 4,000 คน
 
  How To Pass   ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป  
  Platform  

เกี่ยวกับรายวิชา

Happy Retirement จะเป็นการนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการวางแผนทางด้านการเงินก่อนวัยเกษียณ โดยปัจจุบันการวางแผนการเงินหลังเกษียณเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากว่าโครงสร้างสังคมไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมสูงวัย นอกจากนี้วิวัฒนาการทางการแพทย์ที่ก้าวไกลทำให้อายุขัยเฉลี่ยของคนไทยเพิ่มขึ้น การที่มีอายุที่มากขึ้นหากไม่ได้เตรียมพร้อมทางด้านการเงิน ซึ่งจะทำให้เกิดปัญหากับตนเอง ปัญหาสังคม และยังเป็นปัญหาของประเทศทางด้านเศรษฐกิจ เป็นต้น


วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนการเงินก่อนและหลังเกษียณ
2. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจถึงความสำคัญของการวางแผนการเงินและสามารถนำไปปรับในชีวิตประจำวันได้จริง


เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะเป็นคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 100 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป และเรียนจบภายในเวลาที่กำหนดจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

หมายเหตุ ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

อาจารย์ผู้สอน

Image is not available

อ.พนิดา ประพันธ์วัฒนะ

ผู้อำนวยการศูนย์วิเคราะห์รายได้และปฏิบัติการลงทุน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Slider