พีชคณิตและพีชคณิตเชิงเส้น

มหากาพย์ กลเม็ด เก่งคณิต
พิชิตพีชคณิต
(พีชคณิตและพีชคณิตเชิงเส้น)-----------------ผศ.ดร.เก่ง วิบูลย์ธัญญ์
คณะวิทยาศาสตร์

Play
Slider

  Information    
  Length   เริ่มลงทะเบียน 8 กรกฎาคม 2562
สิ้นสุดการเรียน 31 สิงหาคม 2562
 
  Content   9 บทเรียน 
  Target group   นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
จำนวน 4,000 คน
 
  How To Pass   ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป  
  Platform  

เกี่ยวกับรายวิชา

วิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เป็นรากฐานของหลายๆ วิชา สำหรับคอร์สวิชานี้จะมีชื่อว่า มหากาพย์ กลเม็ด เก่งคณิต โดยจะมีทั้งหมด 5 เรื่อง ได้แก่ พิชิตพีชคณิต เปิดมิติเรขาคณิต พร้อมสู้สู่แคลคูลัส ตรีโกณทะลุมิติและจำนวนเชิงซ้อนที่ไม่ซ่อนเงื่อน และเรื่องจำเป็นในความน่าจะเป็น วิชานี้จะเป็นวิชาที่ทำให้ผู้เรียนได้เข้าใจคณิตศาสตร์มากขึ้น โดยผู้เรียนสามารถนำไปใช้ในการสอบ และในชีวิตประจำวันได้ ในคอร์สเรียนนี้จะเปลี่ยนทัศนคติของผู้เรียนวิชาคณิตศาสตร์จาก Negative เป็น Positive


สำหรับวิชา มหากาพย์ กลเม็ด เก่งคณิต : พิชิตพีชคณิต (พีชคณิตและพีชคณิตเชิงเส้น) จะมีเนื้อหาประกอบด้วย

EP 1 : การหาค่าของ 1K + 2k + 3k + … nk
EP 2 : เทคนิคการแก้อสมการ
EP 3 : เทคนิคการแก้อสมการค่าสัมบูรณ์ตอนที่ 1
EP 4 : เทคนิคการแก้อสมการค่าสัมบูรณ์ตอนที่ 2
EP 5 : สมการกำลังสอง
EP 6 : สมการกำลังสาม
EP 7 : ระบบสมการเชิงเส้น
EP 8 : โจทย์ระบบสมการเชิงเส้น
EP 9 : เทคนิคการแก้สมการชนิดพิเศษ


วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องพีชคณิตและพีชคณิตเชิงเส้น
2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแก้โจทย์อสมการและสมการได้อย่างถูกต้อง


เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะเป็นคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 100 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป และเรียนจบภายในเวลาที่กำหนดจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

หมายเหตุ ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

อาจารย์ผู้สอน

Image is not available

ผศ.ดร.เก่ง วิบูลย์ธัญญ์

ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Slider