รอบรู้สู้มะเร็งเต้านม

รอบรู้ สู้มะเร็งเต้านม-----------------รศ.พญ.สุกัญญา ศรีอัษฎาพร
คณะแพทยศาสตร์

Play
Slider

  Information    
  Length   เริ่มลงทะเบียน 8 กรกฎาคม 2562
สิ้นสุดการเรียน 31 สิงหาคม 2562
 
  Content   4 บทเรียน 
  Target group   นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
จำนวน 4,000 คน
 
  How To Pass   ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป  
  Platform  

เกี่ยวกับรายวิชา

รอบรู้ สู้มะเร็งเต้านม เป็นวิชาที่จะนำเสนอความรู้เกี่ยวกับโรคเต้านม ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดมะเร็งเต้านม โดยผู้เรียนสามารถที่จะนำความรู้ที่ได้มาตรวจสอบร่างกายของตนเองเบื้องต้นว่า เราอยู่ในประเภทใดบ้าง มีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งเต้านมหรือไม่ และเพื่อให้ผู้เรียนได้รับทราบแลมีความรู้ถึงขั้นตอนการตรวจคัดกรอง การวินิจฉัย วิธีการรักษาด้วยวิธีต่างๆ เช่น การรักษาด้วยการผ่าตัด การรักษาด้วยการให้ยา การฉายแสง หรือการใช้รังสีรักษา

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เรียนได้รับรู้ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งเต้านม
2. เพื่อให้ผู้เรียนได้รับรู้รายละเอียดของแต่ละช่วงอายุที่สามารถเกิดโรคมะเร็งเต้านมได้
3. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับการตรวจคัดกรอง และวิธีการรักษาที่ถูกวิธี
4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการดูแลตนเองเพื่อป้องกันการเกิดโรคมะเร็งเต้านม


เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz) และแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 50 คะแนน และคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 50 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป และเรียนจบภายในเวลาที่กำหนดจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

หมายเหตุ ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

อาจารย์ผู้สอน

Image is not available

รศ.พญ.สุกัญญา ศรีอัษฎาพร

ศัลยแพทย์เฉพาะทางมะเร็งเต้านม
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Slider