หัตถการเบื้องต้น

หัตถการเบื้องต้นทางศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ
สำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป-----------------คณาจารย์หน่วยศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ
คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Play
Slider

  Information    
  Length   เริ่มลงทะเบียน 7 มิถุนายน 2562 
  Content   11 บทเรียน 
  Target group   สำหรับผู้ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม นิสิต/นักศึกษาแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ และแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป จำนวน 4,000 คน  
  How To Pass   ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป  
  Platform  

เกี่ยวกับรายวิชา

วิชาหัตถการเบื้องต้นทางศัลยศาสตร์อุบัติเหตุสำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป จะนำเสนอความรู้เกี่ยวกับการจำลองหัตถการช่วยชีวิตผู้ป่วยอุบัติเหตุที่ห้องฉุกเฉินเป็นเรื่องที่จำเป็นและสำคัญเพราะเป็นหัตถการที่แพทย์ทุกคนจำเป็นต้องทำเป็น


** คำเตือน **
หัตถการในรายวิชานี้ต้องทำโดยผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมหรือภายใต้การควบคุมดูแลของผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม เท่านั้น !!


วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นิสิตแพทย์ที่ผ่านรายวิชานี้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหัตถการเบื้องต้นทางศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ
2. นิสิตแพทย์ที่ผ่านรายวิชานี้สามารถนำความรู้เกี่ยวกับหัตถการเบื้องต้นทางศัลยศาสตร์อุบัติเหตุไปประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยจริงได้
3. นิสิตแพทย์เวชปฏิบัติและแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไปสามารถทบทวนความรู้ได้ตลอดเวลา

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz) และแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 50 คะแนน และคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 50 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป และเรียนจบภายในเวลาที่กำหนดจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

หมายเหตุ ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

อาจารย์ผู้สอน

คณาจารย์หน่วยศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Image is not available

​ศ.นพ.สุวิทย์ ศรีอัษฎาพร

Image is not available

รศ.นพ.รัฐพลี ภาคอรรถ

Image is not available

รศ.พญ.สุกัญญา ศรีอัษฎาพร

Image is not available

ผศ.นพ.กฤตยา กฤตยากีรณ

Image is not available

รศ.นพ.ศุภฤกษ์ ปรีชายุทธ

Image is not available

อ.นพ.พสุรเชษฐ์ สมร

Image is not available

อ.นพ.ญฐวรรธ นฤพนธ์จิรกุล

Image is not available

อ.นพ.อภินันท์ อุทัยไพศาลวงศ์

Slider