สุขภาพดีด้วยการออกกำลังกาย

สุขภาพดีด้วยการออกกำลังกาย
ลดโรค ลดเสี่ยง ชีวิตยืนยาว-----------------ผศ.ดร.สิทธา พงษ์พิบูลย์
คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา

Play
Slider

  Information    
  Length   เริ่มลงทะเบียน 2 พฤษภาคม 2562
สิ้นสุดการเรียน 30 มิถุนายน 2562
 
  Content   6 บทเรียน 
  Target group   นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
จำนวน 4,000 คน
 
  How To Pass   ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป  
  Platform  

เกี่ยวกับรายวิชา

สุขภาพดีด้วยการออกกำลังกาย ลดโรค ลดเสี่ยง ชีวิตยืนยาว จะนำเสนอความรู้เกี่ยวกับทำไมต้องออกกำลังกาย ความสำคัญของการออกกำลังกาย หลักการของการออกกำลังกาย รูปแบบการออกกำลังกาย และท่าบริหารง่ายๆ โดยผู้สอนเห็นว่า การดำรงชีวิตในปัจจุบันของคนเมืองส่วนใหญ่กิจกรรมในแต่ละวันก็จะมุ่งเน้นไปที่การทำงานหน้าคอมพิวเตอร์ ทำให้คนเหล่านั้นมีอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย และทำให้ป่วยเป็นโรคเพิ่มจำนวนผู้ป่วยมากยิ่งขึ้น เนื่องจากคนกลุ่มวัยทำงานไม่ค่อยได้ออกกำลังกาย และบางคนคิดว่าการรับประทานอาหารที่ดีก็เพียงพอแล้วไม่จำเป็นต้องออกกำลังกายและบางกลุ่มก็คิดว่าการออกกำลังกาย คือการที่จะต้องไปเข้าฟิตเนสเท่านั้น จริงๆ แล้วการออกกำลังกายสามารถทำได้ทุกที่ ไม่ว่าจะในที่ทำงาน หรือที่บ้าน เพราะฉะนั้นเราควรมาออกกำลังกาย แค่วันละ 30 นาทีก็จะทำให้การออกกำลังกายนั้นสัมฤทธิ์ผลและมีประโยชน์ต่อร่างกาย

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการออกกำลังกายที่ถูกต้องและเหมาะสม
2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้เรื่องการออกกำลังกายนำไปใช้งานได้จริงและมีประสิทธิภาพ

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 100 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป และเรียนจบภายในเวลาที่กำหนดจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

หมายเหตุ ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

อาจารย์ผู้สอน

Image is not available

ผศ.ดร.สิทธา พงษ์พิบูลย์

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Slider