VIE

VIE

Principles of Innovation and Entrepreneurship : VIE-----------------คณาจารย์จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ และทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ

Play
Slider

  Information    
  Length   เริ่มลงทะเบียน 5 เมษายน 2562
สิ้นสุดการเรียน 31 พฤษภาคม 2562
 
  Content   10 บทเรียน 
  Target group   นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
จำนวน 4,000 คน
 
  How To Pass   ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป  
  Platform  

เกี่ยวกับรายวิชา

วิชา Principles of Innovation and Entrepreneurship : VIE จะเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ นวัตกรรมทางสัตวแพทย์ ความสำคัญของนวัตกรรม แนวคิด และประเภทนวัตกรรม ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการสร้างนวัตกรรม การบริการงานธุรกิจและการจัดการการเงินสำหรับสัตวแพทย์ โดยทีมผู้สอนมีแนวคิดว่า สัตวแพทย์ควรได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้สร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อนำไปใช้ให้ทันยุคสมัย การเป็นสัตวแพทย์นวัตกรนั้น จะต้องมีการเรียนรู้ ฝึกฝน มีการสร้างนิเวศน์ในการทำงานอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ความคิดสร้างสรรค์นั้นสามารถต่อยอด นำไปใช้ประโยชน์ และสร้างคุณค่า ไม่ว่าจะในด้านธุรกิจหรือคุณค่าต่อเกษตรกรได้ จึงจะเรียกได้ว่าเป็นนวัตกรรม

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเปิดโลกทัศน์การสร้างงานนวัตกรรมทางสัตวแพทย์
2. เพื่อสร้างโอกาสให้นิสิตสัตวแพทย์ และผู้ที่สนใจในหน่วยงานต่างๆ ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงของผู้ประกอบการทางสัตวแพทย์ที่ประสบผลสำเร็จ

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz) และแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 50 คะแนน และคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 50 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป และเรียนจบภายในเวลาที่กำหนดจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

หมายเหตุ ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

อาจารย์ผู้สอน

Image is not available

ศ.น.สพ.ดร.มงคล เตชะกำพุ

อาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์ เธนุเวชวิทยาและวิทยาการสืบพันธุ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Image is not available

รศ.ดร.ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย

- รองอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำกับดูแลด้านการพัฒนางานใหม่และงานนวัตกรรม
- อาจารย์ประจำอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Image is not available

ดร.รณกร ไวยวุฒิ

ผู้อำนวยการศูนย์กลางนวัตกรรมแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (CU Innovation HUB)

Image is not available

คุณวิวรรณ ธาราหิรัญโชติ

ที่ปรึกษาสมาคมนักวางแผนการเงินไทย

Image is not available

คุณธนยศ เอื้อวิศาลวรวงศ์

ผู้อำนวยการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าองค์กร บริษัท เบทาโกร จำกัด

Slider