มหาชาติคำหลวง

สืบสานสาระมหาชาติ (คำหลวง)-----------------ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา และ คณาจารย์คณะอักษรศาสตร์ ร่วมกับ ศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่น พ.ศ. 2510

Play
Slider

  Information    
  Length   เริ่มลงทะเบียน 26 มีนาคม 2562
สิ้นสุดการเรียน 31 พฤษภาคม 2562
 
  Content   6 บทเรียน 
  Target group   นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
จำนวน 4,000 คน
 
  How To Pass   ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป  
  Platform  

เกี่ยวกับรายวิชา

วิชา สืบสานสาระมหาชาติ (คำหลวง) เป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดีเรื่องมหาชาติและการเทศน์มหาชาติมาเผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์เพื่อให้ความรู้แก่ประชาคมทุกระดับอย่างกว้างขวาง โดยมีการเรียบเรียง และคัดสรรเนื้อหาที่ให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจได้ง่าย ถูกต้องและเหมาะสม

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เกี่ยวกับวรรณคดีเรื่อง มหาชาติ (คำหลวง) และการเทศน์มหาชาติ

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz) และแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 50 คะแนน และคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 50 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป และเรียนจบภายในเวลาที่กำหนดจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

หมายเหตุ ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

อาจารย์ผู้สอน

ศูนย์พุทธศาสน์ศึกษา และ คณาจารย์จากคณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Image is not available

ผศ.ดร.ประทุม อังกูรโรหิต

Image is not available

รศ.ดร.ปรมินท์ จารุวร

Image is not available

ผศ.ดร.ประพจน์ อัศววิรุฬหการ

Image is not available

ผศ.ดร.ชานป์วิชช์ ทัดแก้ว

Image is not available

ผศ.ดร.อาทิตย์ ชีรวณิชย์กุล

Image is not available

อาจารย์แม่ชีวิมุตติยา
(รศ.ดร.สุภาพรรณ ณ บางช้าง)

ศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่น พ.ศ. 2510

Image is not available

พลอากาศตรี กิตติ ตัณฑโอภาส

Image is not available

นาวาอากาศโทหญิง สุมาลี วีระวงศ์

Image is not available

คุณชมัยภร บางคมบาง

Image is not available

คุณอัจฉรา เสริบุตร

Image is not available

คุณวิชนี รัตนพันธ์

Image is not available

คุณสุรพล จันทร์น้อย

Image is not available

คุณวรพจน์ จิระวัฒน์พงศา

Image is not available

ดร.ปรัชญา ภิญญาวัธน์

Image is not available

คุณศักดา วิมลจันทร์

Image is not available

คุณกิจจา จำนงค์อาษา

Slider