ทรัพย์สินทางปัญญา

ทรัพย์สินทางปัญญากับธุรกิจ และการพัฒนานวัตกรรม-----------------รศ.ดร.ดวงหทัย เพ็ญตระกูล

Play
Slider

  Information    
  Length   เริ่มลงทะเบียน 7 กุมภาพันธ์ 2562
สิ้นสุดการเรียน 31 มีนาคม 2562
 
  Content   8 บทเรียน 
  Target group   นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
จำนวน 4,000 คน
 
  How To Pass   ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป  
  Platform  

เกี่ยวกับรายวิชา

วิชาทรัพย์สินทางปัญญากับธุรกิจ และการพัฒนานวัตกรรม เนื้อหาจะกล่าวถึง ความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญามีความสำคัญอย่างไรกับการทำธุรกิจและการพัฒนานวัตกรรม การคุ้มครองสิ่งประดิษฐ์ คิดค้น และสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กับธุรกิจ และการสร้างภาพลักษณ์ให้แก่องค์กร มาเรียนรู้ความหมายของคำว่า ทรัพย์สินทางปัญญาที่ถูกต้อง อะไรบ้างที่จัดเป็นทรัพย์สินทางปัญญา อายุความคุ้มครองนานเท่าใด ความรู้เรื่องสิทธิบัตร ประเภทสิทธิบัตร เรื่องลิขสิทธิ์ ซึ่งเป็นการนำเสนอความรู้เรื่องทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับ ธุรกิจ และการพัฒนานวัตกรรมให้แก่บุคลากร นิสิต นักศึกษา บุคคลทั่วไป รวมไปถึงกลุ่มผู้ประกอบการทางด้านธุรกิจต่างๆ เพื่อนำไปใช้ประกอบการทำงานตามวิชาชีพ และประโยชน์ด้านอื่นๆ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เรื่องทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับธุรกิจ และการพัฒนานวัตกรรมให้แก่ นิสิต และบุคคลทั่วไปได้รับทราบและสามารถนำไปปรับใช้ได้
2. เพื่อให้นิสิตและประชาชนทั่วไปที่ได้เรียนเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับธุรกิจ และการพัฒนานวัตกรรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz) และแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 50 คะแนน และคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 50 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป และเรียนจบภายในเวลาที่กำหนดจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

หมายเหตุ ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

อาจารย์ผู้สอน

Image is not available

รศ.ดร.ดวงหทัย เพ็ญตระกูล

ผู้อำนวยการสถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Slider