การประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุและโทรทัศน์

การประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุและโทรทัศน์-----------------ผศ.ดร.สมิทธิ์ บุญชุติมา

Play
Slider

  Information    
  Length   เริ่มลงทะเบียน มกราคม 2562
สิ้นสุดการเรียน 28 กุมภาพันธ์ 2562
 
  Content   2 บทเรียน 
  Target group   นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
จำนวน 4,000 คน
 
  How To Pass   ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป  
  Platform  

เกี่ยวกับรายวิชา

รายวิชาการใช้เครื่องมือสื่อสารผ่านวิทยุและโทรทัศน์ จะเป็นการนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุ และสื่อโทรทัศน์ โดยผู้สอนจะกล่าวถึงความรู้พื้นฐาน ประวัติความเป็นมา ประเภทของรายการวิทยุ และโทรทัศน์ รูปแบบการประชาสัมพันธ์ วิธีการเขียนบทวิทยุ และการเขียนบทโทรทัศน์ พร้อมทั้งนำเสนอเทคนิคการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ นักประชาสัมพันธ์ที่ดีจะต้องรู้จักพัฒนากลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับสิ่งที่องค์กรต้องการ และเผยแพร่สื่อที่ดีเพื่อให้สื่อสามารถเข้าถึงมวลชนได้ตรงตามวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เรียนได้ทราบแนวคิดและแนวทางการทำงานประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง และสื่อวิทยุโทรทัศน์
2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจด้านแนวคิดของการใช้สื่อวิทยุกระจายเสียง และสื่อวิทยุโทรทัศน์ โดยสามารถนำไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบย่อย (Quiz) และแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะแบ่งเป็นคะแนนจาก Quiz เท่ากับ 50 คะแนน และคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 50 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป และเรียนจบภายในเวลาที่กำหนดจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

หมายเหตุ ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

อาจารย์ผู้สอน

Image is not available

ผศ.ดร.สมิทธิ์ บุญชุติมา

อาจารย์ประจำภาควิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Slider