วิชาแพะ

วิชาแพะ : นวัตกรรมทางระบบสืบพันธุ์ขั้นสูงเพื่อขับเคลื่อนการผลิตแพะ-----------------ศ.น.สพ.ดร.มงคล เตชะกำพุ
และทีมงาน

Play
Slider

  Information    
  Length   เริ่มลงทะเบียน มกราคม 2562
สิ้นสุดการเรียน 28 กุมภาพันธ์ 2562
 
  Content   8 บทเรียน 
  Target group   นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
จำนวน 4,000 คน
 
  How To Pass   ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป  
  Platform  

เกี่ยวกับรายวิชา

วิชาแพะ : นวัตกรรมทางระบบสืบพันธุ์ขั้นสูงเพื่อขับเคลื่อนการผลิตแพะ เป็นการนำความรู้จากโครงการ “การพัฒนาประสิทธิภาพเทคโนโลยีการแช่แข็งตัวอ่อนแพะ แกะ และการจัดตั้งต้นแบบธุรกิจผลิตสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็กด้วยเทคโนโลยีชีวภาพทางระบบสืบพันธุ์” มานำเสนอในรูปแบบออนไลน์ โดยมีการนำเสนอข้อมูลที่สำคัญและเป็นประโยชน์ และเป็นแนวทางในการนำเอาองค์ความรู้ด้านการผสมเทียมและการย้ายฝากตัวอ่อนที่สามารถช่วยพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ และป้องกันโรคติดต่อทางการสืบพันธุ์ที่ยอมรับทั่วโลกมาสู่ภาคเอกชน และสามารถตอบโจทย์กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ แกะ และนำไปสู่การวางแผนธุรกิจ รวมทั้งการเปิดวิสัยทัศน์ให้กับนิสิต นักศึกษาสัตวแพทย์ในการเรียนรู้ด้านนวัตกรรมทางระบบสืบพันธุ์ และการนำความรู้มาสู่การปฏิบัติจริงในการประกอบอาชีพในอนาคต

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจแพะ และแกะ ได้รับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสายพันธุ์แพะ
2. เพื่อให้นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจเรียนรู้การขยายพันธุ์ด้วยนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และสามารถต่อยอดเป็นอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ได้

เกณฑ์การวัดและประเมินผลในรายวิชา

มีการวัดและประเมินผลผ่านแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) โดยจะเป็นคะแนนจาก Posttest เท่ากับ 100 คะแนน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องทำคะแนนรวมทั้งหมดให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป และเรียนจบภายในเวลาที่กำหนดจึงจะสามารถขอรับ Certificate of Completion ได้

หมายเหตุ ผู้เรียนจะมีสิทธิ์ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เมื่อเข้าร่วมกิจกรรมการเรียน (Course Progress) มากกว่า 80% ขึ้นไป

อาจารย์ผู้สอน

Image is not available

ศ.น.สพ.ดร.มงคล เตชะกำพุ

อาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์ เธนุเวชวิทยาและวิทยาการสืบพันธุ์
คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Slider